[แสดงข้อมูลตามวัน]||[รายงานสรุป]=[เข้าใช้งานระบบ]
Untitled Document
สถานที่ไปราชการ
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง จำนวน
1 นายอารักษ์  
อนุชปรีดา ข้าราชการบำนาญ 0
2 นางxxx  
xxx ข้าราชการบำนาญ 0
3 นางสวาท  
ไพศาลศิริทรัพย์ ข้าราชการครู 1
4 นายอนุชา  
มูลมัย ข้าราชการครู 1
5 นายเด่นศักดิ์  
หอมหวล ข้าราชการครู 1
6 นางสาวเปรมจิต  
มอร์ซิง ข้าราชการครู 2
7 นางสาวมัลลิกา  
แดงประเสริฐ ข้าราชการครู 1
8 นายภัทรพงศ์   
ทองรวย ข้าราชการครู 0
9 นางสาวอัญมณี  
อุสสาร ข้าราชการครู 0
10 นางสาวปิยรัตน์  
เกิดแสง ข้าราชการครู 0
11 นายสมศักดิ์  
บุญเย็นธรรมชาติ ข้าราชการครู 0
12 นางสาวชมภู  
ไชยวงษ์ ข้าราชการครู 1
13 นางกรรณิการ์  
บุญยัง ข้าราชการครู 0
14 นางสาวรุ่งทิพย์  
เพชรธาราทิพย์ พนักงานราชการ 0
15 นางสาวกรณิกา  
ไทยเหนือ พนักงานราชการ 0
16 นางสาวศิริพร  
โมมีเพชร พนักงานราชการ 0
17 นางสาวรัตนภรณ์  
ปานช้าง พนักงานราชการ 0
18 นางสุนีย์  
ทวีกิจ พนักงานราชการ 0
19 นางสาวอรวรรณ  
จันทร์ยานนท์ พนักงานราชการ 0
20 นางสาวปวีณา  
พรมอ้าย พนักงานราชการ 1
21 นางวีณารัตน์  
เรื่อศรีจันทร์ พนักงานราชการ 0
22 นางสาววัชรินทร์รัตน์  
ศรีสมุทร พนักงานราชการ 1
23 นางสาวธิดารัตน์  
ชูชื่น พนักงานราชการ 1
24 นางสาวนารี  
สง่าเนตร์ พนักงานราชการ 0
25 นางสาวธัญลักษณ์  
แสงวัฒนรัตน์ พนักงานราชการ 0
26 นางสุภัสสรา  
เลี่ยมสมบัติ พนักงานราชการ 0
27 นายณัฐพนธ์  
วิเชียรโรจน์ จ้างเหมาบริการ 0
28 นายมงคล  
กลิ่นสวรรค์ จ้างเหมาบริการ 0
29 วทัญชกรณ์  
ลีดงบับ จ้างเหมาบริการ 1
30 นายศุภวุฒิ  
จารุเศรณี จ้างเหมาบริการ 1
31 นายทรงพล  
จันทร์ฤทธิ์ จ้างเหมาบริการ 0
32 นางสาวปรัตถจริยา  
วิสุทธิวัมมิก จ้างเหมาบริการ 0
33 นางสาวสลิลทิพย์  
ประทุมโคตร จ้างเหมาบริการ 0
34 นางสาวณัจฉรียา  
นุบาน จ้างเหมาบริการ 0
35 นางสาวชนัชญา  
ยอดแก้ว จ้างเหมาบริการ 0
36 นางสาวนภัทราวดี  
ใจแก้วทิ จ้างเหมาบริการ 0
37 นายอภิสิทธิ์  
ตามา จ้างเหมาบริการ 0
38 นางวันนา  
เพิ่มคำ จ้างเหมาบริการ 0
39 นางสาวอมรรัตน์  
ใจแสน จ้างเหมาบริการ 0
40 นายธนภูมิ  
หยิบดวง จ้างเหมาบริการ 0
41 นางสาวปัทมา  
ปันเทพ จ้างเหมาบริการ 0
42 นายเทอดศักดิ์  
กากูล จ้างเหมาบริการ 1
43 นางสาวสุวรรณา  
แสนปัญญา จ้างเหมาบริการ 0
44 นายศรราม  
กันทะหาญ จ้างเหมาบริการ 0
45 นายศิริ  
ไปร่คร้าม จ้างเหมาบริการ 0
46 นางสาวผวินนา  
อ่อนนุ่ม จ้างเหมาบริการ 0
47 นางสาวปิยธิดา  
เนตรแก้ว จ้างเหมาบริการ 0
48 นายศุภกร  
กล่ำโภชน์ ผู้ดูแลระบบ 0