[แสดงตารางการใช้รถ]=[แสดงตารางการทั้งหมด]=[เข้าใช้งานระบบ]
<--ผู้ใช้งานระบบทุกท่านขอความกรุณาPrintพร้อมแนบเอกสารการไปราชการเสนอตามลำดับ--> +++ ตารางการใช้รถ+++
ลำดับ สถานที่ไป วันที่/เวลาเดินทางไป วันที่/เวลาเดินทางกลับ รถ สถานะ
(ผอ.อนุมัติ/ไม่อนุม้ติ)
สถานะรถ
1 สถานที่ไป :อำเภอแม่สอด
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก
ผู้ขอใช้รถ : วทัญชกรณ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายอารักษ์ อนุชปรีดา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ก.ย. 2563, 10:12 น.
วันที่:29 ก.ย. 2563
เวลา:07:00:00
วันที่:29 ก.ย. 2563
เวลา:13:00:00
รถตู้ อนุมัติ อยู่ที่วิลัย
2 สถานที่ไป :โรงแรมมิราเคิล กทม.
รายละเอียด : ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพี่เลี้ยงฯ
ผู้ขอใช้รถ : เปรมจิต ใช้น้ำมัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมเดินทาง : นางเปรมจิต มอร์ซิง, นางสาวมัลลิกา แดงประเสริฐ, นายศุภกฤต บุญจินนา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 16 ก.ย. 2563, 13:17 น.
วันที่:26 ก.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:27 ก.ย. 2563
เวลา:23:00:00
รถตู้ อนุมัติ อยู่ที่วิลัย
3 สถานที่ไป :โรงแรมปรินท์พาเลช
รายละเอียด : กสศ
ผู้ขอใช้รถ : ปรัตถจริยา ใช้น้ำมัน : โครงการ
ผู้ร่วมเดินทาง : นักศึกษา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ก.ย. 2563, 10:12 น.
วันที่:24 ก.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:25 ก.ย. 2563
เวลา:18:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปราชการ
4 สถานที่ไป :ศูนย์ ISUZU
รายละเอียด : นำรถไปซ่อม
ผู้ขอใช้รถ : มงคล ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ก.ย. 2563, 14:14 น.
วันที่:24 ก.ย. 2563
เวลา:14:00:00
วันที่:24 ก.ย. 2563
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ อยู่ที่วิลัย
5 สถานที่ไป :วัดสันป่าลาน บ้านตาก
รายละเอียด : จัดกิจกรรมจิตอาสา
ผู้ขอใช้รถ : ปรัตถจริยา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นักศึกษา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 23 ก.ย. 2563, 16:54 น.
วันที่:23 ก.ย. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:23 ก.ย. 2563
เวลา:13:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
6 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : เปลี่ยนยาง+ศูนย์ ISUZU
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : มงคล กลิ่นสวรรค์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 23 ก.ย. 2563, 16:54 น.
วันที่:23 ก.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:23 ก.ย. 2563
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
7 สถานที่ไป :อำเภเมือง
รายละเอียด : ติดต่อประสานร้าน
ผู้ขอใช้รถ : มงคล ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 23 ก.ย. 2563, 16:54 น.
วันที่:23 ก.ย. 2563
เวลา:14:00:00
วันที่:23 ก.ย. 2563
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
8 สถานที่ไป :ต.เชียงทอง
รายละเอียด : คัดกรองนักศึกษา ทุนพระกนิษฐา โครงการ กสศ.
ผู้ขอใช้รถ : ชมภู ใช้น้ำมัน : สำนักงาน
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาววัชรินทร์รัตน์ ศรีสมุทร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 23 ก.ย. 2563, 08:28 น.
วันที่:22 ก.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:22 ก.ย. 2563
เวลา:14:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
9 สถานที่ไป :เทศบาลตำบลแม่ระมาด
รายละเอียด : อบรมการใช้งาน G-Suite for Education สำหรับการจัดการเรียนการสอน
ผู้ขอใช้รถ : สุวรรณา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวชมภู ไชยวงษ์ นางสาวธิดารัตน์ ชูชื่น นางสาวปวีณา พรมอ้าย นางสาวนารี สง่าเนตร์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 21 ก.ย. 2563, 13:19 น.
วันที่:17 ก.ย. 2563
เวลา:15:00:00
วันที่:18 ก.ย. 2563
เวลา:19:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
10 สถานที่ไป :อำเภอแม่สอด ท่าสองยาง พบพระ
รายละเอียด : ประสานงานการจัดการศึกษาและบริการวิชาการในพื้นทีของเทศบาลตำบลท่าสา
ผู้ขอใช้รถ : เด่นศักดิ์ ใช้น้ำมัน : -
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 21 ก.ย. 2563, 13:19 น.
วันที่:17 ก.ย. 2563
เวลา:16:00:00
วันที่:20 ก.ย. 2563
เวลา:17:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
11 สถานที่ไป :สถานพินิจและคุ้มครองเด็กฯ
รายละเอียด : ร่วมพิธีเปิดอาคารสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก
ผู้ขอใช้รถ : วทัญชกรณ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายอารักษ์ อนุชปรีดา วทัญชกรณ์ ลีดงบับ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 21 ก.ย. 2563, 13:19 น.
วันที่:17 ก.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:17 ก.ย. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
12 สถานที่ไป :ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง
รายละเอียด : ประสานงานขยายผลพื้นที่การจัดการไฟป่าของศูนย์วิจัยชุมชน
ผู้ขอใช้รถ : เด่นศักดิ์ ใช้น้ำมัน : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน : เครือข่ายการจัดการไฟป่า การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 21 ก.ย. 2563, 13:19 น.
วันที่:16 ก.ย. 2563
เวลา:12:00:00
วันที่:17 ก.ค. 2563
เวลา:17:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
13 สถานที่ไป :มูลนิธิส่งเสริมการปกครอง
รายละเอียด : ส่งเอกสารรายงานการประชุมสภา
ผู้ขอใช้รถ : เปรมจิต ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ไม่มี
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 16 ก.ย. 2563, 13:17 น.
วันที่:15 ก.ย. 2563
เวลา:14:00:00
วันที่:15 ก.ย. 2563
เวลา:15:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
14 สถานที่ไป :วิทยาลัยชุมชนตาก
รายละเอียด : ขนโต๊ะจัดงานประชุม
ผู้ขอใช้รถ : มงคล ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : พี่หนุ่ย อ.สมศักดิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 15 ก.ย. 2563, 13:42 น.
วันที่:14 ก.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:14 ก.ย. 2563
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
15 สถานที่ไป :ร้านตากคอม
รายละเอียด : รับโน๊ตบุ๊คพร้อมเอกสารร้านตากคอม และใบส่งของร้านคุรุภัณฑ์
ผู้ขอใช้รถ : ณัจฉรียา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 15 ก.ย. 2563, 13:42 น.
วันที่:14 ก.ย. 2563
เวลา:14:00:00
วันที่:14 ก.ย. 2563
เวลา:15:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
16 สถานที่ไป :อำเภอท่าสองยาง
รายละเอียด : สร้างความเข้าใจการใช้งานระบบงานทะเบียนและวัดผลฯ
ผู้ขอใช้รถ : ธิดารัตน์ ใช้น้ำมัน : โครงการติดตามข้อมูลนักศึกษาปีการศึกษา 2562
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาววัชรินทร์รัตน์ ศรีสมุทร และนางสาวปวีณา พรมอ้าย
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 15 ก.ย. 2563, 13:42 น.
วันที่:12 ก.ย. 2563
เวลา:06:00:00
วันที่:13 ก.ย. 2563
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
17 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ วชช.ตาก
รายละเอียด : ขนของจัดห้องสมุด
ผู้ขอใช้รถ : มงคล ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : พี่หนุ่ย อ.สมศักดิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 11 ก.ย. 2563, 17:04 น.
วันที่:11 ก.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:11 ก.ย. 2563
เวลา:14:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
18 สถานที่ไป :อำเภอเมืองตาก
รายละเอียด : ร่วมปรึกษาหารือกับประธา่นและคณะกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชนตาก
ผู้ขอใช้รถ : สลิลทิพย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายอารักษ์ อนุชปรีดา ,นายอนุชา มูลมัย
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 11 ก.ย. 2563, 17:04 น.
วันที่:10 ก.ย. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:10 ก.ย. 2563
เวลา:16:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
19 สถานที่ไป :อ.เมือง + รร.อนุบาลตาก
รายละเอียด : ไปเอาเอกสารร้านค้า
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : มงคล กลิ่นสวรรค์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 10 ก.ย. 2563, 09:12 น.
วันที่:9 ก.ย. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:9 ก.ย. 2563
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
20 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ วชช.ตาก
รายละเอียด : ขนของย้ายห้องสมุด
ผู้ขอใช้รถ : มงคล ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : พี่หนุ่ย อ.สมศักดิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 10 ก.ย. 2563, 09:12 น.
วันที่:8 ก.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:8 ก.ย. 2563
เวลา:13:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
21 สถานที่ไป :กทม.
รายละเอียด : ประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ของวิทยาลัยชุมชนฯ
ผู้ขอใช้รถ : วทัญชกรณ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : อ.นุชา อ.เด่น อ.บุ๋ม อ.ผึ้ง และจ๋า
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 10 ก.ย. 2563, 09:12 น.
วันที่:7 ก.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:9 ก.ย. 2563
เวลา:22:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
22 สถานที่ไป :วัดสันป่าลาน บ้านตาก
รายละเอียด : จัดกิจกรรมจิตอาสา
ผู้ขอใช้รถ : ปรัตถจริยา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นักศึกษา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ก.ย. 2563, 13:22 น.
วันที่:3 ก.ย. 2563
เวลา:07:00:00
วันที่:3 ก.ย. 2563
เวลา:14:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
23 สถานที่ไป :วชช.ตาก /ศูนย์ภาษาแม่สอด
รายละเอียด : พาวิทยาลัยชุมชนน่านแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวิทยาลัยชมุชนตาก
ผู้ขอใช้รถ : สลิลทิพย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายอนุชา มูลมัย
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ก.ย. 2563, 13:22 น.
วันที่:3 ก.ย. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:4 ก.ย. 2563
เวลา:16:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
24 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริม
รายละเอียด : คุยกับ ผอ.
ผู้ขอใช้รถ : มงคล ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : อ.สมศักดิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ก.ย. 2563, 13:22 น.
วันที่:3 ก.ย. 2563
เวลา:11:00:00
วันที่:3 ก.ย. 2563
เวลา:14:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
25 สถานที่ไป :วัดสันป่าลาน บ้านตาก
รายละเอียด : เตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสา
ผู้ขอใช้รถ : ปรัตถจริยา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นักศึกษา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ก.ย. 2563, 13:22 น.
วันที่:2 ก.ย. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:2 ก.ย. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
26 สถานที่ไป :มูลนิธิส่งเสริมการปกครอง
รายละเอียด : รับ-ส่ง ประธานสภา กล่าวต้อนรับ วชช.น่าน
ผู้ขอใช้รถ : เปรมจิต ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ไม่มี
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ก.ย. 2563, 13:22 น.
วันที่:2 ก.ย. 2563
เวลา:12:00:00
วันที่:2 ก.ย. 2563
เวลา:14:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
27 สถานที่ไป :บ.ธงชัย อ.แม่สอด
รายละเอียด : ร่วมปลูกต้นไม้ในป่าชุมชน
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาววัชรินทร์รัตน์ ศรีสมุทร นางสวาท ไพศาลศิริทรัพย์ และนายศุภวุฒ จารุเศรณี
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ก.ย. 2563, 13:21 น.
วันที่:1 ก.ย. 2563
เวลา:06:00:00
วันที่:2 ก.ย. 2563
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
28 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ
รายละเอียด : ตรวจการเช่าคอมประจำเดือน​ กันยายน​ 2563
ผู้ขอใช้รถ : ศิริพร ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวศิริพร​ โมมีเพชร​ และคณะกรรมการตรวจรับ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ก.ย. 2563, 13:21 น.
วันที่:1 ก.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:1 ก.ย. 2563
เวลา:10:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
29 สถานที่ไป :ไปรษณีย์ มูลนิธิ
รายละเอียด : ส่งจดหมายไปรษณีย์
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ก.ย. 2563, 13:21 น.
วันที่:1 ก.ย. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:1 ก.ย. 2563
เวลา:11:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
30 สถานที่ไป :ร้านค้า
รายละเอียด : เก็บเอกสารใบส่งของ
ผู้ขอใช้รถ : ศิริพร ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวศิริพร โมมีเพชร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ก.ย. 2563, 13:21 น.
วันที่:28 ส.ค. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:28 ส.ค. 2563
เวลา:11:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
31 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริม
รายละเอียด : ขนของเตรียมงานประชุม
ผู้ขอใช้รถ : มงคล ใช้น้ำมัน : ส่วนกลา
ผู้ร่วมเดินทาง : พี่หนุ่ย อ.สมศักดิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ก.ย. 2563, 13:21 น.
วันที่:27 ส.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:27 ส.ค. 2563
เวลา:15:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
32 สถานที่ไป :สำนักงานสาธาารณสุข จังหวัดตาก
รายละเอียด : ติดต่อประสานงาน
ผู้ขอใช้รถ : สุวรรณา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวชมภู ไชยวงษ์ นางสาวปรัตถจริยา วิสุทธิวัมมิก
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ก.ย. 2563, 13:21 น.
วันที่:27 ส.ค. 2563
เวลา:14:00:00
วันที่:27 ส.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
33 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ
รายละเอียด : ตรวจรับงานการซ่อมแซม​อาคาร
ผู้ขอใช้รถ : ศิริพร ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวศิริพร​ โมมีเพชร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ก.ย. 2563, 13:21 น.
วันที่:26 ส.ค. 2563
เวลา:14:00:00
วันที่:26 ส.ค. 2563
เวลา:17:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
34 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ วชช.ตาก
รายละเอียด : ขนของจัดห้องประชุม
ผู้ขอใช้รถ : มงคล ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 26 ส.ค. 2563, 14:01 น.
วันที่:25 ส.ค. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:25 ส.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
35 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ วชช.ตาก
รายละเอียด : ขนของกลับ
ผู้ขอใช้รถ : มงคล ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 25 ส.ค. 2563, 09:12 น.
วันที่:24 ส.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:24 ส.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
36 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริมอาชีพวชช.ตาก
รายละเอียด : เข้าร่วมให้ข้อคิดเห็นในการจัดตั้งสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ
ผู้ขอใช้รถ : สลิลทิพย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายอนุชา มูลมัย
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ส.ค. 2563, 13:00 น.
วันที่:23 ส.ค. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:23 ส.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
37 สถานที่ไป :ท่าสองยาง แม่สอด พบพระ
รายละเอียด : ไปปฎิบัติติดตามการจัดกาเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผู้ขอใช้รถ : เด่นศักดิ์ ใช้น้ำมัน : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจ
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ส.ค. 2563, 13:00 น.
วันที่:21 ส.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:23 ส.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
38 สถานที่ไป :วัดพระพุทธบาทดอยโล้น
รายละเอียด : โครงการโรงเรียนผู้สูงวัย OK ปีที่ 4 ครั้งที่ 3
ผู้ขอใช้รถ : มงคล ใช้น้ำมัน : เทศบาลหนองบัวใต้
ผู้ร่วมเดินทาง : ผู้ร่วมโครงการ เทศบาลหนองบัวใต้
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ส.ค. 2563, 13:00 น.
วันที่:21 ส.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:21 ส.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
39 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : จัดเตรียมสถานที่พร้อมตอนรับท่านนายกสภา
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ส.ค. 2563, 13:00 น.
วันที่:20 ส.ค. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:20 ส.ค. 2563
เวลา:15:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
40 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ รร.อนุบาล
รายละเอียด : ขนของเตรียมงานไหว้ครูสาขาแพทย์แผนไทย
ผู้ขอใช้รถ : มงคล ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 20 ส.ค. 2563, 08:50 น.
วันที่:19 ส.ค. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:19 ส.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
41 สถานที่ไป :อ.แม่สอด
รายละเอียด : ประชุมงานแผน และงานสภาฯ
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายบัญญัติ พุ่มพันธ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 20 ส.ค. 2563, 08:50 น.
วันที่:18 ส.ค. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:18 ส.ค. 2563
เวลา:19:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
42 สถานที่ไป :อ.เมือง + รร.อนุบาลตาก
รายละเอียด : ขนของไปทำความสะอาด
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ทรงพล จันทร์ฤิทธิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 20 ส.ค. 2563, 08:50 น.
วันที่:18 ส.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:18 ส.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
43 สถานที่ไป :อ.แม่สอด
รายละเอียด : ประชุมแผน
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายบัญญัติ พุ่มพันธ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 20 ส.ค. 2563, 08:50 น.
วันที่:17 ส.ค. 2563
เวลา:06:00:00
วันที่:17 ส.ค. 2563
เวลา:13:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
44 สถานที่ไป :อำเภอสามเงา
รายละเอียด : ารประชุมถอดบทเรียนศูนย์วิจัยชุมชน
ผู้ขอใช้รถ : เด่นศักดิ์ ใช้น้ำมัน : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน : เครือข่ายการจัดการไฟป่า การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 17 ส.ค. 2563, 11:31 น.
วันที่:14 ส.ค. 2563
เวลา:07:00:00
วันที่:14 ส.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
45 สถานที่ไป :ธนาคาร
รายละเอียด : นำเช็คไปขึ้นเงิน
ผู้ขอใช้รถ : เขมวิกา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 14 ส.ค. 2563, 13:14 น.
วันที่:14 ส.ค. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:14 ส.ค. 2563
เวลา:13:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
46 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ไปส่งหนังสือไปรษณีย์+ส่งหนังสือที่ศูนย์ส่งเสริม+เอาเอกสารไปให้ร้านค้า
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : มงคล กลิ่นสวรรค์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 20 ส.ค. 2563, 08:50 น.
วันที่:14 ส.ค. 2563
เวลา:13:00:00
วันที่:14 ส.ค. 2563
เวลา:15:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
47 สถานที่ไป :ร้านค้า ใน อ.เมืองตาก
รายละเอียด : ไปเก็บบิล เซ็นใบสั่งซื้อ
ผู้ขอใช้รถ : ศิริพร ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวศิริพร โมมีเพชร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 13 ส.ค. 2563, 08:45 น.
วันที่:13 ส.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:13 ส.ค. 2563
เวลา:11:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
48 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ วชช.ตาก
รายละเอียด : ขนของจัดห้องประชุม
ผู้ขอใช้รถ : มงคล ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : พี่หนุ่ย อ.สมศักดิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 14 ส.ค. 2563, 09:11 น.
วันที่:13 ส.ค. 2563
เวลา:13:00:00
วันที่:13 ส.ค. 2563
เวลา:15:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
49 สถานที่ไป :โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ตำบลช่อ
รายละเอียด : MOU ความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้ขอใช้รถ : อรวรรณ ใช้น้ำมัน : งบบริหารผู้บริหาร
ผู้ร่วมเดินทาง : นายอารักษ์ อนุชปรีดา ว่าที่ ร.ต.วทัญชกรณ์ ลีดงบับ น.ส.อรวรรณ จันทร์ยานนท์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 13 ส.ค. 2563, 08:46 น.
วันที่:11 ส.ค. 2563
เวลา:07:00:00
วันที่:11 ส.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
50 สถานที่ไป :อ.เมือง + รร.อนุบาลตาก
รายละเอียด : ขนกิ่งไม้ทิ้ง
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ทีมงานบริหารทั่วไปทุกคน
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 13 ส.ค. 2563, 08:46 น.
วันที่:11 ส.ค. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:11 ส.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
51 สถานที่ไป :หนองบัวใต้
รายละเอียด : เอาของไปซ่อมเลื่อย
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 10 ส.ค. 2563, 14:52 น.
วันที่:10 ส.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:10 ส.ค. 2563
เวลา:10:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
52 สถานที่ไป :อ.วังเจ้า
รายละเอียด : ไปบ้านนักศึกษาดูอาการนักศึกษาป่วย
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 10 ส.ค. 2563, 14:52 น.
วันที่:10 ส.ค. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:10 ส.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
53 สถานที่ไป :อ.เมือง + รร.อนุบาลตาก
รายละเอียด : ส่งเอกสารและตรวจสอบอาคาร
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 10 ส.ค. 2563, 14:52 น.
วันที่:10 ส.ค. 2563
เวลา:13:00:00
วันที่:10 ส.ค. 2563
เวลา:15:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
54 สถานที่ไป :อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด
รายละเอียด : โครงการท่องเที่ยว
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : โครงการท่องเที่ยว
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาววัชรินทร์รัตน์ ศรีสมุทร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 10 ส.ค. 2563, 08:05 น.
วันที่:7 ส.ค. 2563
เวลา:06:00:00
วันที่:8 ส.ค. 2563
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
55 สถานที่ไป :เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียด : ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ผู้ขอใช้รถ : สุวรรณา ใช้น้ำมัน : โครงการ กสศ.
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวชมภู ไชยวงษ์ นางสาวปรัตถจริยา วิสุทธิวัมมิก
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 10 ส.ค. 2563, 08:05 น.
วันที่:7 ส.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:9 ส.ค. 2563
เวลา:22:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
56 สถานที่ไป :ร้านค้า
รายละเอียด : รับป้ายไวนิลพร้อมเอกสาร
ผู้ขอใช้รถ : ศิริพร ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ณัจฉรียา นุบาน
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 5 ส.ค. 2563, 16:12 น.
วันที่:5 ส.ค. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:5 ส.ค. 2563
เวลา:11:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
57 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ทรงพล จันทร์ฤิทธิ์+มงคล กลิ่นสวรรค์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 5 ส.ค. 2563, 16:12 น.
วันที่:5 ส.ค. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:5 ส.ค. 2563
เวลา:11:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
58 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ช่างเข้ามาประเมินการทาสีฝ้า
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 10 ส.ค. 2563, 14:55 น.
วันที่:5 ส.ค. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:5 ส.ค. 2563
เวลา:11:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
59 สถานที่ไป :โรงแรมศิลาหยกแกรนด์
รายละเอียด : ติดต่อใบเสร็จค่าที่พัก
ผู้ขอใช้รถ : สุวรรณา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 ส.ค. 2563, 14:17 น.
วันที่:4 ส.ค. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:4 ส.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
60 สถานที่ไป :ไปพบประธานสภา
รายละเอียด : เซ็คเอกสารการชดใช้เงินยืมไปราชการ
ผู้ขอใช้รถ : วทัญชกรณ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : วทัญชกรณ์ ลีดงบับ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 ส.ค. 2563, 14:17 น.
วันที่:4 ส.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:4 ส.ค. 2563
เวลา:11:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
61 สถานที่ไป :อ.เมือง หนองบัวใต้
รายละเอียด : เอาของไปให้ช่างซ่อม
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : มงคล กลิ่นสวรรค์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 ส.ค. 2563, 14:17 น.
วันที่:4 ส.ค. 2563
เวลา:11:00:00
วันที่:4 ส.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
62 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริมอาชีพวิทยาลัยชุมช
รายละเอียด : ประสานงานหลักสูตรฝึกอบรมฯ และยืมวัสดุ
ผู้ขอใช้รถ : ธิดารัตน์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 5 ส.ค. 2563, 16:12 น.
วันที่:4 ส.ค. 2563
เวลา:15:00:00
วันที่:4 ส.ค. 2563
เวลา:17:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
63 สถานที่ไป :โรงเรียนหนองเสือพิทยาคม
รายละเอียด : ประสานบริการวิชาการและกิจกรรม
ผู้ขอใช้รถ : มัลลิกา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 ส.ค. 2563, 14:17 น.
วันที่:3 ส.ค. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:3 ส.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
64 สถานที่ไป :ห้าแยกโฮมโปร
รายละเอียด : รับใบเสนอราคา+เลือกของใช้
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ทรงพล จันทร์ฤิทธิ์+มงคล กลิ่นสวรรค์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 3 ส.ค. 2563, 12:35 น.
วันที่:3 ส.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:3 ส.ค. 2563
เวลา:10:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
65 สถานที่ไป :ไปรษณีย์ อนุบาลตาก ฯลฯ
รายละเอียด : ส่งจดหมานราชการ ประสานงานอนุบาลตาก
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 ส.ค. 2563, 14:18 น.
วันที่:3 ส.ค. 2563
เวลา:13:00:00
วันที่:3 ส.ค. 2563
เวลา:15:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
66 สถานที่ไป :มูลนิธิตันติสุนทร
รายละเอียด : ลงนามผู้สำเร็จการศึกษาส่งสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ผู้ขอใช้รถ : วัชรินทร์รัตน์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาววัชรินทร์รัตน์ ศรีสมุทร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 ส.ค. 2563, 14:18 น.
วันที่:3 ส.ค. 2563
เวลา:11:00:00
วันที่:3 ส.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
67 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ตรวจรับการซ่อมแซมอาคาร
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : อ.ชมภู
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 ส.ค. 2563, 14:18 น.
วันที่:3 ส.ค. 2563
เวลา:13:00:00
วันที่:3 ส.ค. 2563
เวลา:15:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
68 สถานที่ไป :รร.เทศบาลวัดดอนแก้ว
รายละเอียด : เข้าร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้ทักษะประกันคุณภาพ
ผู้ขอใช้รถ : มัลลิกา ใช้น้ำมัน : โครงการพัฒนานักศึกษา
ผู้ร่วมเดินทาง : นักศึกษา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 3 ส.ค. 2563, 08:57 น.
วันที่:1 ส.ค. 2563
เวลา:06:00:00
วันที่:1 ส.ค. 2563
เวลา:19:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
69 สถานที่ไป :อ.เมือง + รร.อนุบาลตาก
รายละเอียด : ขนของกลับ วชช.ตาก
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 31 ก.ค. 2563, 16:19 น.
วันที่:31 ก.ค. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:31 ก.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
70 สถานที่ไป :อ.เมือง + รร.อนุบาลตาก
รายละเอียด : ขนของกลับ วชช.ตาก
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ทรงพล จันทร์ฤิทธิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ค. 2563, 13:18 น.
วันที่:30 ก.ค. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:30 ก.ค. 2563
เวลา:10:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
71 สถานที่ไป :กทม.
รายละเอียด : เข้าร่วมการสัมมนาเรื่องก้าวใหม่สถาบันวิทยาลัยชุมชนในยุค New Normal ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ประเสริฐ
ผู้ขอใช้รถ : วทัญชกรณ์ ใช้น้ำมัน : งบบริหารจัดการผู้บริหาร
ผู้ร่วมเดินทาง : นายอารักษ์ อนุชปรีดา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 31 ก.ค. 2563, 16:19 น.
วันที่:29 ก.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:30 ก.ค. 2563
เวลา:22:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
72 สถานที่ไป :ท่าสองยาง แม่สอด พบพระ
รายละเอียด : ติดตามการจัดกาเรียนการสอนออนไลน์และปฏิบัติการสอน
ผู้ขอใช้รถ : เด่นศักดิ์ ใช้น้ำมัน : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจ
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 27 ก.ค. 2563, 11:44 น.
วันที่:24 ก.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:26 ก.ค. 2563
เวลา:17:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
73 สถานที่ไป :สถาบันวิทยาลัยชุมชน กทม.
รายละเอียด : ร่วมเป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์
ผู้ขอใช้รถ : วทัญชกรณ์ ใช้น้ำมัน : งบบริหารจัดการผู้บริหาร
ผู้ร่วมเดินทาง : นายอารักษ์ อนุชปรีดา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 26 ก.ค. 2563, 23:00 น.
วันที่:24 ก.ค. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:25 ก.ค. 2563
เวลา:22:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
74 สถานที่ไป :อ.เมือง + รร.อนุบาลตาก
รายละเอียด : ขนของใา วชช.ตาก
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : มงคล กลิ่นสวรรค์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ก.ค. 2563, 13:44 น.
วันที่:24 ก.ค. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:24 ก.ค. 2563
เวลา:09:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
75 สถานที่ไป :จ.กาญจนบุรี
รายละเอียด : ศึกษาดูงานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ผู้ขอใช้รถ : วัชรินทร์รัตน์ ใช้น้ำมัน : โครงการท่องเที่ยว
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสวาท ไพศาลศิริทรัพย์, นางกรรณิการ์ บุญยัง, นางสาววัชรินทร์รัตน์ ศรีสมุทร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ก.ค. 2563, 13:41 น.
วันที่:21 ก.ค. 2563
เวลา:05:00:00
วันที่:23 ก.ค. 2563
เวลา:23:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
76 สถานที่ไป :บ.หม่องวา และ บ.ห้วนปลากอง
รายละเอียด : ตืดตามการอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : โครงการทอผ้ากะเหรี่ยง
ผู้ร่วมเดินทาง : ไม่มี
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ก.ค. 2563, 13:41 น.
วันที่:20 ก.ค. 2563
เวลา:06:00:00
วันที่:23 ก.ค. 2563
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
77 สถานที่ไป :อำเภอแม่ระมาด
รายละเอียด : ไปร่วมพิธีวันไหว้ครู ของศบ.อ.แม่ระมาด
ผู้ขอใช้รถ : ศิริพร ใช้น้ำมัน : โครงการไหว้ครูและส่งเสริมการเรียนรู้นักศึกษา
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวศิริพร โมมีเพชร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 20 ก.ค. 2563, 11:25 น.
วันที่:18 ก.ค. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:19 ก.ค. 2563
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
78 สถานที่ไป :โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม
รายละเอียด : เข้าร่วมพิธีไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษา
ผู้ขอใช้รถ : มัลลิกา ใช้น้ำมัน : โครงการพิธีไหว้ครูและส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวชมภู ไชยวงษ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 20 ก.ค. 2563, 11:25 น.
วันที่:18 ก.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:19 ก.ค. 2563
เวลา:23:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
79 สถานที่ไป :ร้านปัณณวิชย์ และ คลังจ.ตาก
รายละเอียด : รับของและส่งเอกสาร
ผู้ขอใช้รถ : ศิริพร ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวศิริพร โมมีเพชร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 20 ก.ค. 2563, 11:25 น.
วันที่:17 ก.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:17 ก.ค. 2563
เวลา:10:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
80 สถานที่ไป :ร.ร.นาโบสถ์
รายละเอียด : ติดต่องานพี่เลี้ยง
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : อ.เปรมจิต มอร์ซิง
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 20 ก.ค. 2563, 11:25 น.
วันที่:16 ก.ค. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:16 ก.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
81 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ขอของไปเตรียมงานวันอาทิตย์ที่19 กค.63 นี้งานท่านอุดร
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : มงคล+ทรงพล+ปัทมา+วันนา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 20 ก.ค. 2563, 11:19 น.
วันที่:16 ก.ค. 2563
เวลา:12:00:00
วันที่:16 ก.ค. 2563
เวลา:15:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
82 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : ติดต่อประสานร้านค้า
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : มงคล
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 16 ก.ค. 2563, 11:04 น.
วันที่:16 ก.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:16 ก.ค. 2563
เวลา:10:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
83 สถานที่ไป :ร.ร.ทุ่งฟ้า
รายละเอียด : ติดต่องานพี่เลี้ยง
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : อ.เปรมจิต มอร์ซิง
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 16 ก.ค. 2563, 08:53 น.
วันที่:15 ก.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:15 ก.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
84 สถานที่ไป :มูลนิธิตันติสุนทร ,สสจ
รายละเอียด : ลงนามผู้สำเร็จการศึกษา
ผู้ขอใช้รถ : ปวีณา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวธิดารัตน์ ชูชื่น นางสาววัชรินทร์รัตน์ ศรีสมุทร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 16 ก.ค. 2563, 08:53 น.
วันที่:15 ก.ค. 2563
เวลา:12:00:00
วันที่:15 ก.ค. 2563
เวลา:14:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
85 สถานที่ไป :ม.เทคโนตาก / เรือนจำ
รายละเอียด : ประสานเรื่องการสอน
ผู้ขอใช้รถ : วทัญชกรณ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : วทัญชกรณ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 15 ก.ค. 2563, 08:28 น.
วันที่:14 ก.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:14 ก.ค. 2563
เวลา:10:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
86 สถานที่ไป :มูลนิธิท่านอุดร
รายละเอียด : รับเอกสารการประชุมสภา
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ไม่มี
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 14 ก.ค. 2563, 12:36 น.
วันที่:14 ก.ค. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:14 ก.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
87 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : ส่งเอกสารการประชุมพิจารณาผลการเรียน
ผู้ขอใช้รถ : ธิดารัตน์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวปวีณา พรมอ้าย
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 14 ก.ค. 2563, 12:36 น.
วันที่:13 ก.ค. 2563
เวลา:15:00:00
วันที่:13 ก.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
88 สถานที่ไป :ไปรษณีย์
รายละเอียด : ส่งเอกสารราชการ
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 14 ก.ค. 2563, 12:36 น.
วันที่:13 ก.ค. 2563
เวลา:13:00:00
วันที่:13 ก.ค. 2563
เวลา:14:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
89 สถานที่ไป :ธนาคารกรุงไทย โลตัส
รายละเอียด : ธนาคารกรุงไทย โลตัส
ผู้ขอใช้รถ : รุ่งทิพย์ ใช้น้ำมัน : งบกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : น.ส.ชมภู ไชยวงษ์และน.ส.มัลลิกา แดงประเสริฐ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 13 ก.ค. 2563, 10:43 น.
วันที่:10 ก.ค. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:10 ก.ค. 2563
เวลา:11:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
90 สถานที่ไป :อ.เมือง + รร.อนุบาลตาก
รายละเอียด : ติดโครงเหล็กป้ายไวนิล
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 13 ก.ค. 2563, 10:43 น.
วันที่:10 ก.ค. 2563
เวลา:13:00:00
วันที่:10 ก.ค. 2563
เวลา:15:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
91 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ขนโต๊ะเก้าอี้ไปที่ศูนย์+เตรียมห้องเรียน
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : คณะอาคารสถานที่
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 10 ก.ค. 2563, 10:01 น.
วันที่:9 ก.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:9 ก.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
92 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : ประสานร้านค้าทำป้าย
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 10 ก.ค. 2563, 10:01 น.
วันที่:9 ก.ค. 2563
เวลา:13:00:00
วันที่:9 ก.ค. 2563
เวลา:15:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
93 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริม
รายละเอียด : ขนของ
ผู้ขอใช้รถ : ณัฐพนธ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นักศึกษา5 คน
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ก.ค. 2563, 10:08 น.
วันที่:8 ก.ค. 2563
เวลา:11:00:00
วันที่:8 ก.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
94 สถานที่ไป :ห้าแยกสุขภัณฑ์
รายละเอียด : รับเอกสาร
ผู้ขอใช้รถ : ศิริพร ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ก.ค. 2563, 10:08 น.
วันที่:8 ก.ค. 2563
เวลา:13:00:00
วันที่:8 ก.ค. 2563
เวลา:14:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
95 สถานที่ไป :บ้านหม่องวา บ้านห้วยปลากอง
รายละเอียด : จัดกิจกรรมโครงการแนวทางการพัฒนาผ้าทอกระเหรี่ยง
ผู้ขอใช้รถ : ธัญลักษณ์ ใช้น้ำมัน : โครงการแนวทางการพัฒนาผ้าทอกระเหรี่ยง
ผู้ร่วมเดินทาง : กรรณิการ์ ศิริพร ธัญลักษณ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ก.ค. 2563, 10:08 น.
วันที่:5 ก.ค. 2563
เวลา:06:00:00
วันที่:7 ก.ค. 2563
เวลา:19:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
96 สถานที่ไป :โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
รายละเอียด : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และติดตามการจัดการเรียนการสอน
ผู้ขอใช้รถ : สุวรรณา ใช้น้ำมัน : หมวดงบดำเนินงาน รายการนิเทศติดตาม
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวชมภู ไชยวงษ์ นางสาวธิดารัตน์ ชูชื่น นางสาวปวีณา พรมอ้าย ฯลฯ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ก.ค. 2563, 10:08 น.
วันที่:4 ก.ค. 2563
เวลา:07:00:00
วันที่:4 ก.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
97 สถานที่ไป :ท่าสองยาง
รายละเอียด : ปฏิบัติการสอน
ผู้ขอใช้รถ : ปิยรัตน์ ใช้น้ำมัน : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ก.ค. 2563, 10:08 น.
วันที่:3 ก.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:6 ก.ค. 2563
เวลา:17:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
98 สถานที่ไป :อ.เมือง + รร.อนุบาลตาก
รายละเอียด : ตรวจสอบช่างและขนของกลับที่ไปทำความสะอาด
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 3 ก.ค. 2563, 12:18 น.
วันที่:3 ก.ค. 2563
เวลา:11:00:00
วันที่:3 ก.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
99 สถานที่ไป :สถานีวิทยุ ไปรษณีย์ตาก
รายละเอียด : นำส่งเอกสาร
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ก.ค. 2563, 10:08 น.
วันที่:3 ก.ค. 2563
เวลา:14:00:00
วันที่:3 ก.ค. 2563
เวลา:15:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
100 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ติดตั้งโปรเจ็คเตอร์+ย้าย
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ก.ค. 2563, 10:09 น.
วันที่:3 ก.ค. 2563
เวลา:14:00:00
วันที่:3 ก.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
101 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ดูสถานที่การจัดการเรียนการสอน
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : อ.ชมภู+อ.อนุชา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 3 ก.ค. 2563, 12:18 น.
วันที่:2 ก.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:2 ก.ค. 2563
เวลา:11:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
102 สถานที่ไป :ณ วัดท่านา ต.หนองบัวใต้
รายละเอียด : ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ผอ. และคณะบุคลากรเจ้าหน้าที่ วชช.ตาก
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 25 มิ.ย. 2563, 16:53 น.
วันที่:30 มิ.ย. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:30 มิ.ย. 2563
เวลา:10:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
103 สถานที่ไป :บ้านตาก
รายละเอียด : เอกสารการส่งมอบงาน
ผู้ขอใช้รถ : ธัญลักษณ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : วทัญชกรณ์ สุภัสสรา ธัญลักษณ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 29 มิ.ย. 2563, 13:55 น.
วันที่:29 มิ.ย. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:29 มิ.ย. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
104 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ตรวจสอบห้องประชุมท่านอุดรขอใช้ห้อง
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ทรงพล จันทร์ฤิทธิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 29 มิ.ย. 2563, 13:55 น.
วันที่:29 มิ.ย. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:29 มิ.ย. 2563
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
105 สถานที่ไป :ห้าแยกโฮมโปร+สวนกล้าไม้วังเจ้า
รายละเอียด : ขอกล้าไม้ + และเอาของห้าแยก
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 29 มิ.ย. 2563, 16:20 น.
วันที่:29 มิ.ย. 2563
เวลา:14:00:00
วันที่:29 มิ.ย. 2563
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
106 สถานที่ไป :เทศบาลตำบลแม่ระมาด
รายละเอียด : สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
ผู้ขอใช้รถ : ศิริพร ใช้น้ำมัน : ศบอ.แม่ระมาด
ผู้ร่วมเดินทาง : นางกรรณิการ์/นส.ธัญลักษณ์/นส.ศิริพร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 29 มิ.ย. 2563, 10:12 น.
วันที่:27 มิ.ย. 2563
เวลา:06:00:00
วันที่:28 มิ.ย. 2563
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
107 สถานที่ไป :โรงแรมสวนสิน (ล้านนา)
รายละเอียด : ชำระค่าที่พักของผู้เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผู้ขอใช้รถ : สุวรรณา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 26 มิ.ย. 2563, 17:40 น.
วันที่:26 มิ.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:26 มิ.ย. 2563
เวลา:10:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
108 สถานที่ไป :ศูนย์อนุบาลตาก เก่า
รายละเอียด : เรื่อง เอกสารเสนอ ผอ.ลงนาม
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 26 มิ.ย. 2563, 17:40 น.
วันที่:26 มิ.ย. 2563
เวลา:14:00:00
วันที่:26 มิ.ย. 2563
เวลา:15:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
109 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ
รายละเอียด : รับของชำร่วยของ ผอ
ผู้ขอใช้รถ : ธัญลักษณ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ธัญลักษณ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 25 มิ.ย. 2563, 16:53 น.
วันที่:25 มิ.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:25 มิ.ย. 2563
เวลา:10:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
110 สถานที่ไป :อ่าวเก็บน้ำ ม.5 บ้านท่าเล่
รายละเอียด : ร่วมโครงการรักน้ำ รักป่า
ผู้ขอใช้รถ : วทัญชกรณ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ผู้อำนวยการ / วทัญชกรณ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 25 มิ.ย. 2563, 16:53 น.
วันที่:24 มิ.ย. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:24 มิ.ย. 2563
เวลา:10:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
111 สถานที่ไป :ศูนย์การเรียนรู้ทางภาด้วยตนเอง
รายละเอียด : นำเสนอขอทุนงานวิจัย วช.
ผู้ขอใช้รถ : วัชรินทร์รัตน์ ใช้น้ำมัน : งบประมาณ ศบอ.แม่ระมาด ,ศบอ.บ้านตาก
ผู้ร่วมเดินทาง : นายภัทรพงค์ ทองรวย นางกรรณิการ์ บุญยัง
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 25 มิ.ย. 2563, 16:53 น.
วันที่:22 มิ.ย. 2563
เวลา:06:00:00
วันที่:23 มิ.ย. 2563
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
112 สถานที่ไป :ไปสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รายละเอียด : ไปประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายอารักษ์ อนุชปรีดา ,นายกฤษณะ จันทร์อินทร์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 25 มิ.ย. 2563, 16:53 น.
วันที่:22 มิ.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:23 มิ.ย. 2563
เวลา:23:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
113 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : หาร้านซ่อมกล้องรถตู้
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 17 มิ.ย. 2563, 11:46 น.
วันที่:16 มิ.ย. 2563
เวลา:12:00:00
วันที่:16 มิ.ย. 2563
เวลา:14:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
114 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : ถ่ายเอกสาร+แปลนอาคาร
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 15 มิ.ย. 2563, 13:55 น.
วันที่:15 มิ.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:15 มิ.ย. 2563
เวลา:11:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
115 สถานที่ไป :อ.แม่ระมาด
รายละเอียด : รับสมัครนักศึกษา+รับเอกสาร
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ศบอ.แม่ระมาด(บันทึกในระบบแทน)
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 22 มิ.ย. 2563, 10:40 น.
วันที่:15 มิ.ย. 2563
เวลา:07:00:00
วันที่:19 มิ.ย. 2563
เวลา:20:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
116 สถานที่ไป :อำเภออุ้มผาง และอำเภอพบพระ
รายละเอียด : นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และชี้แจงสร้างความเข้าใจเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่
ผู้ขอใช้รถ : สุวรรณา ใช้น้ำมัน : หมวดงบดำเนินงาน รายการนิเทศติดตาม
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวชมภู ไชยวงษ์ นายเด่นศักดิ์ หอมหวล นางสาวนารี สง่าเนตร์ นางสาวกรณิกา ไทยเหนือ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 15 มิ.ย. 2563, 08:13 น.
วันที่:12 มิ.ย. 2563
เวลา:07:00:00
วันที่:13 มิ.ย. 2563
เวลา:20:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
117 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์รับ นศ.
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 มิ.ย. 2563, 09:19 น.
วันที่:6 มิ.ย. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:13 มิ.ย. 2563
เวลา:14:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
118 สถานที่ไป :ธนาคารกรุงไทย
รายละเอียด : ขึ้นเช็ค
ผู้ขอใช้รถ : รุ่งทิพย์ ใช้น้ำมัน : งบกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 6 มิ.ย. 2563, 09:56 น.
วันที่:5 มิ.ย. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:5 มิ.ย. 2563
เวลา:11:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
119 สถานที่ไป :สถานีเพาะกล้าไม้วังเจ้า
รายละเอียด : ขอกล้าไม้
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 6 มิ.ย. 2563, 09:56 น.
วันที่:2 มิ.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:2 มิ.ย. 2563
เวลา:10:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
120 สถานที่ไป :อ.แม่สอด
รายละเอียด : การสืบค้นข้อมูลทำเส้นทางท่องเที่ยว
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : โครงการท่องเที่ยว
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาววัชรินทร์รัตน์ ศรีสมุทร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 6 มิ.ย. 2563, 09:56 น.
วันที่:2 มิ.ย. 2563
เวลา:12:00:00
วันที่:4 มิ.ย. 2563
เวลา:17:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
121 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : รับท่านประธานสภา มาประชุมที่วิทยาลัยฯ
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 2 มิ.ย. 2563, 08:41 น.
วันที่:27 พ.ค. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:26 พ.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
122 สถานที่ไป :อ.แม่ระมาด
รายละเอียด : โครงการท่องเที่ยว
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : โครงการท่องเที่ยว
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาววัชรินทร์รัตน์ ศรีสมุทร นางสวาท ไพศาลศิริทรัพย์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 25 พ.ค. 2563, 10:52 น.
วันที่:23 พ.ค. 2563
เวลา:06:00:00
วันที่:26 พ.ค. 2563
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
123 สถานที่ไป :อ.เมือง+สหกรณ์
รายละเอียด : เบิกเงินและซื้อของไทวัสดุ
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 21 พ.ค. 2563, 10:24 น.
วันที่:19 พ.ค. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:19 พ.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
124 สถานที่ไป :ห้าแยกโฮมโปร
รายละเอียด : เลือกซื้อของห้าแยก
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ทรงพล จันทร์ฤิทธิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 21 พ.ค. 2563, 10:24 น.
วันที่:19 พ.ค. 2563
เวลา:15:00:00
วันที่:19 พ.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
125 สถานที่ไป :อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
รายละเอียด : โครงการแปรูปผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยน้ำว้าฯ
ผู้ขอใช้รถ : สุนีย์ ใช้น้ำมัน : โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยน้ำว้าฯ
ผู้ร่วมเดินทาง : นายอภิสิทธิ์ ตามา ,นางรัตนา เจริญศรี(วิทยากรแปรรูปแป้งกล้วย)
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 25 พ.ค. 2563, 10:52 น.
วันที่:18 พ.ค. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:21 พ.ค. 2563
เวลา:22:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
126 สถานที่ไป :อ.เมือง เรือนจำตาก
รายละเอียด : ประสาน อ.คเณฑ ส่งของ
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 19 พ.ค. 2563, 14:04 น.
วันที่:18 พ.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:18 พ.ค. 2563
เวลา:11:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
127 สถานที่ไป :อ.แม่สอด
รายละเอียด : กิจกรรมโครงการท่องเที่ยว
ผู้ขอใช้รถ : วัชรินทร์รัตน์ ใช้น้ำมัน : สกว
ผู้ร่วมเดินทาง : นายศุภวุฒ จารุเศรณี นางสวาท ไพศาลศิริทรัพย์ นางกรรณิการ์ บุญยัง
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 19 พ.ค. 2563, 14:04 น.
วันที่:16 พ.ค. 2563
เวลา:07:00:00
วันที่:17 พ.ค. 2563
เวลา:20:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
128 สถานที่ไป :อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด
รายละเอียด : โครงการทอผ้ากะเหรี่ยง
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : โครงการทอผ้า
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวธัญลักษณ์ แสงวัฒนรัตน์ นางสาวศิริพร โมมีเพชร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 15 พ.ค. 2563, 00:14 น.
วันที่:13 พ.ค. 2563
เวลา:06:00:00
วันที่:14 พ.ค. 2563
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
129 สถานที่ไป :สพฐ. เขต 2 อำเภอแม่สอด
รายละเอียด : ศึกษาแนวทางการใช้งานห้องสตูดิโอเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผู้ขอใช้รถ : นารี ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายสุรเสน ทั่งทอง , นางเปรมจิต มอร์ซิง, นางสาวนารี สง่าเนตร์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 15 พ.ค. 2563, 00:14 น.
วันที่:12 พ.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:12 พ.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
130 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : วัดสถานที่และส่งของที่ยืมมา
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ทรงพล จันทร์ฤิทธิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 15 พ.ค. 2563, 00:13 น.
วันที่:12 พ.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:12 พ.ค. 2563
เวลา:11:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
131 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : รถเข้าศูนย์
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 11 พ.ค. 2563, 19:57 น.
วันที่:5 พ.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:5 พ.ค. 2563
เวลา:11:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
132 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : เอาผ้าม่านไปซัก
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 11 พ.ค. 2563, 19:56 น.
วันที่:29 เม.ย. 2563
เวลา:11:00:00
วันที่:29 เม.ย. 2563
เวลา:13:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
133 สถานที่ไป :ไปรษณีย์
รายละเอียด : เอกสารส่งสถาบัน
ผู้ขอใช้รถ : เปรมจิต ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ไม่มี
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 29 เม.ย. 2563, 11:22 น.
วันที่:28 เม.ย. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:28 เม.ย. 2563
เวลา:11:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
134 สถานที่ไป :ไปรษณีย์ อนุบาลตาก เก่า
รายละเอียด : ส่งจดหมาย , รับเอิกสาร
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายอภิสิทธิ์ ตามา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 29 เม.ย. 2563, 11:22 น.
วันที่:27 เม.ย. 2563
เวลา:13:00:00
วันที่:27 เม.ย. 2563
เวลา:14:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
135 สถานที่ไป :มูลนิธิอุดรตันติสุนทร
รายละเอียด : ประชุมสภาฯ
ผู้ขอใช้รถ : เปรมจิต ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ไม่มี
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 21 เม.ย. 2563, 10:55 น.
วันที่:21 เม.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:21 เม.ย. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
136 สถานที่ไป :คกก.สภา
รายละเอียด : ประชุมสภา
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ไม่มี
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 11 พ.ค. 2563, 19:57 น.
วันที่:21 เม.ย. 2563
เวลา:11:00:00
วันที่:21 เม.ย. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
137 สถานที่ไป :มูลนิธิท่านอุดร ตันติสุนทร
รายละเอียด : ประชุมหารือสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย
ผู้ขอใช้รถ : ชมภู ใช้น้ำมัน : สำนักงาน
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวปรัตถจริยา วิสุทธิวัมมิก
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 21 เม.ย. 2563, 10:55 น.
วันที่:20 เม.ย. 2563
เวลา:13:00:00
วันที่:20 เม.ย. 2563
เวลา:15:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
138 สถานที่ไป :วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
รายละเอียด : ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ผู้ขอใช้รถ : สุวรรณา ใช้น้ำมัน : งบรายหัวสำนักวิชาการ
ผู้ร่วมเดินทาง : นางรัตนา เจริญศรี นางสาวชมภู ไชยวงษ์ นางสาวกรณิกา ไทยเหนือ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2563, 13:54 น.
วันที่:19 พ.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:20 พ.ย. 2562
เวลา:17:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
139 สถานที่ไป :อำเภอสามเงา
รายละเอียด : ประสานงานข้อมูลชุมชน
ผู้ขอใช้รถ : ธิดารัตน์ ใช้น้ำมัน : ศบอ.สามเงา
ผู้ร่วมเดินทาง : นางรัตนา เจริญศรี นางสาวมัลลิกา แดงประเสริฐ นายอภิสิทธิ์ ตามา นางสาวสลิลทิพย์ ประทุมโคตร์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2563, 13:53 น.
วันที่:18 พ.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:18 พ.ย. 2562
เวลา:18:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
140 สถานที่ไป :อำเภอแม่สอด
รายละเอียด : ไปลงพื้นที่สำรวจความต้องการผู้ฝึกอบรมอาชีพต.แม่ปะ,และศูนย์ภาษาฯ
ผู้ขอใช้รถ : สุนีย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางรัตนา เจริญศรี,นางสุนีย์ ทวีกิจ,นายณัฐพนธ์ วิเชียร์โรจน์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2563, 13:53 น.
วันที่:14 พ.ย. 2562
เวลา:07:00:00
วันที่:15 พ.ย. 2562
เวลา:20:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
141 สถานที่ไป :อ.แม่ระมาด
รายละเอียด : จังหวัดเคลื่อนที่
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : ศบ.อ.แม่ระมาด
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวธัญลักษณ์ แสงวัฒนรัตน์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2563, 13:53 น.
วันที่:14 พ.ย. 2562
เวลา:06:00:00
วันที่:15 พ.ย. 2562
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
142 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ขนโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์ไปที่ศูนย์
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : คณะอาคารสถานที่
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2563, 13:53 น.
วันที่:13 พ.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:13 พ.ย. 2562
เวลา:13:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
143 สถานที่ไป :ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส
รายละเอียด : เบิกเงิน กสศ.
ผู้ขอใช้รถ : รุ่งทิพย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายศรราม กันทะหาญ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2563, 13:53 น.
วันที่:13 พ.ย. 2562
เวลา:15:00:00
วันที่:13 พ.ย. 2562
เวลา:16:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
144 สถานที่ไป :อ.แม่ระมาด
รายละเอียด : จังหวัดเคลื่อนที่
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : ศบ.อ.แม่ระมาด
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวธัญลักษณ์ แสงวัฒนรัตน์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2563, 13:53 น.
วันที่:13 พ.ย. 2562
เวลา:06:00:00
วันที่:14 พ.ย. 2562
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
145 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ขนโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์ไปที่ศูนย์
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : คณะอาคารสถานที่
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 13 พ.ย. 2562, 16:21 น.
วันที่:12 พ.ย. 2562
เวลา:14:00:00
วันที่:12 พ.ย. 2562
เวลา:16:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
146 สถานที่ไป :อ.แม่ระมาด
รายละเอียด : จิตอาสา สืบสานวัฒนธรรม
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : ศบ.อ.แม่ระมาด
ผู้ร่วมเดินทาง : น.ส.ธัญลักษณ์ แสงวัฒนรัตน์ และน.ส.ศิริพร โมมีเพชร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 13 พ.ย. 2562, 16:21 น.
วันที่:11 พ.ย. 2562
เวลา:06:00:00
วันที่:12 พ.ย. 2562
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
147 สถานที่ไป :อ.เมือง เรือนจำ
รายละเอียด : ประสาน ห้องเรียนในเรือนจำกลางตาก
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : สมศักดิ์+ปวีณา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 พ.ย. 2562, 14:37 น.
วันที่:11 พ.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:11 พ.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
148 สถานที่ไป :อำเภอวังเจ้า
รายละเอียด : สมุนไพร ชุมชน อ.วังเจ้า
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสุภัสสรา เลี่ยมสมบัติ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 พ.ย. 2562, 14:37 น.
วันที่:11 พ.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:11 พ.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
149 สถานที่ไป :อ.เมือง + รร.อนุบาลตาก
รายละเอียด : จัดส่งของวัด
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 11 พ.ย. 2562, 09:03 น.
วันที่:10 พ.ย. 2562
เวลา:11:00:00
วันที่:10 พ.ย. 2562
เวลา:13:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
150 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริมอาฃีพ
รายละเอียด : นำของไปเก็บ
ผู้ขอใช้รถ : อภิสิทธิ์ ใช้น้ำมัน : -
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 11 พ.ย. 2562, 09:02 น.
วันที่:9 พ.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:9 พ.ย. 2562
เวลา:10:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
151 สถานที่ไป :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียด : จัดนิทรรศการวิชาการ
ผู้ขอใช้รถ : อภิสิทธิ์ ใช้น้ำมัน : -
ผู้ร่วมเดินทาง : นางเปรมจิต นางสุนีย์ นายณัฐพล
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 11 พ.ย. 2562, 09:02 น.
วันที่:6 พ.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:8 พ.ย. 2562
เวลา:22:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
152 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : ประสานงาน กศจ. เรื่องที่พักนักกีฬา
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 11 พ.ย. 2562, 09:02 น.
วันที่:6 พ.ย. 2562
เวลา:13:00:00
วันที่:6 พ.ย. 2562
เวลา:15:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
153 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ตรวจความพร้อมที่พักนักกีฬา+ระบบน้ำรั่ว
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 5 พ.ย. 2562, 11:15 น.
วันที่:5 พ.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:6 พ.ย. 2562
เวลา:11:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
154 สถานที่ไป :อ.เมือง ราชมงคลตาก
รายละเอียด : ประสานอาจารย์รุ่ง
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 11 พ.ย. 2562, 09:02 น.
วันที่:5 พ.ย. 2562
เวลา:14:00:00
วันที่:5 พ.ย. 2562
เวลา:15:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
155 สถานที่ไป :อำเภอวังเจ้า
รายละเอียด : ติดต่อ เรื่อง พืชสมุนไพร และฝายมีชีวิต บ้านท่าทองแดง
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ศบอ.วังเจ้า
ผู้ร่วมเดินทาง : นางวีระวรรณ , นางสุภัสสรา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 5 พ.ย. 2562, 11:15 น.
วันที่:4 พ.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:4 พ.ย. 2562
เวลา:11:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
156 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ตรวจความพร้อมที่พักนักกีฬา
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ทรงพล จันทร์ฤิทธิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 5 พ.ย. 2562, 11:15 น.
วันที่:4 พ.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:4 พ.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
157 สถานที่ไป :มทล. ตาก ,เรื่อนจำหลางตาก
รายละเอียด : ติดต่อประสานงานอาจารย์ผู้สอน
ผู้ขอใช้รถ : วทัญชกรณ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : วทัญชกรณ์ ลีดงบับ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 5 พ.ย. 2562, 11:15 น.
วันที่:4 พ.ย. 2562
เวลา:13:00:00
วันที่:4 พ.ย. 2562
เวลา:14:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
158 สถานที่ไป :ม.เชียงใหม่
รายละเอียด : รับผู้ประเมิน
ผู้ขอใช้รถ : อรวรรณ ใช้น้ำมัน : โครงการประกัน
ผู้ร่วมเดินทาง : น.ส.อรวรรณ ขาไป นางรัตนา เจริญศรีขากลับ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 พ.ย. 2562, 08:37 น.
วันที่:1 พ.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:7 พ.ย. 2562
เวลา:24:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
159 สถานที่ไป :ม.เชียงใหม่
รายละเอียด : รับผู้ประเมิน
ผู้ขอใช้รถ : อรวรรณ ใช้น้ำมัน : โครงการประกัน
ผู้ร่วมเดินทาง : น.ส.อรวรรณ ขาไป นางรัตนา เจริญศรีขากลับ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 พ.ย. 2562, 09:21 น.
วันที่:1 พ.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:7 พ.ย. 2562
เวลา:24:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
160 สถานที่ไป :รร.อนุบาล
รายละเอียด : จัดเตรียมห้องประชุม
ผู้ขอใช้รถ : อภิสิทธิ์ ใช้น้ำมัน : -
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 พ.ย. 2562, 09:11 น.
วันที่:31 ต.ค. 2562
เวลา:11:00:00
วันที่:31 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
161 สถานที่ไป :สหกรณ์/ไปรษณีย์
รายละเอียด : ฝากจดหมายนำเงินเข้าบัญฃี
ผู้ขอใช้รถ : อภิสิทธิ์ ใช้น้ำมัน : -
ผู้ร่วมเดินทาง : นางส่าวธัญลักษณ์ ตามา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 พ.ย. 2562, 09:10 น.
วันที่:30 ต.ค. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:30 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
162 สถานที่ไป :ร้านอาหารเคียงน้ำ
รายละเอียด : นำนักศึกษานวดแผนไทยไปนวด
ผู้ขอใช้รถ : อภิสิทธิ์ ใช้น้ำมัน : -
ผู้ร่วมเดินทาง : นักศึกษา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 พ.ย. 2562, 09:10 น.
วันที่:30 ต.ค. 2562
เวลา:17:00:00
วันที่:30 ต.ค. 2562
เวลา:21:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
163 สถานที่ไป :พื้นที่อ.วังเจ้า บ้านท่าทองแดง
รายละเอียด : สำรวจชุมชนการจัดทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านท่าทองแดง
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ศบอ.วังเจ้า
ผู้ร่วมเดินทาง : ผอ.สุรเสน , นางวีระวรรณ , นางสุภัสสรา , นายปรวิทย์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 พ.ย. 2562, 08:31 น.
วันที่:29 ต.ค. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:29 ต.ค. 2562
เวลา:16:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
164 สถานที่ไป :มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
รายละเอียด : อบรมการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564
ผู้ขอใช้รถ : สลิลทิพย์ ใช้น้ำมัน : บริหารจัดการ
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวชมภู ไชยวงษ์ นางสาวรัตนภรณ์ ปานช้าง นางสาวนารี สง่าเนตร์ นางสาวศิริพร โมมีเพชร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 พ.ย. 2562, 09:10 น.
วันที่:28 ต.ค. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:31 ต.ค. 2562
เวลา:23:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
165 สถานที่ไป :กำแพงเพชร
รายละเอียด : เผาศพแม่พี่สุนีย์
ผู้ขอใช้รถ : ปรวิทย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:24 ต.ค. 2562
เวลา:11:00:00
วันที่:24 ต.ค. 2562
เวลา:17:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
166 สถานที่ไป :กำแพงเพชร
รายละเอียด : เผาศพแม่พี่สุนีย์
ผู้ขอใช้รถ : ปรวิทย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:24 ต.ค. 2562
เวลา:17:00:00
วันที่:24 ต.ค. 2562
เวลา:17:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
167 สถานที่ไป :กำแพงเพชร
รายละเอียด : เผาศพแม่พี่สุนีย์
ผู้ขอใช้รถ : ปรวิทย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:24 ต.ค. 2562
เวลา:17:00:00
วันที่:24 ต.ค. 2562
เวลา:17:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
168 สถานที่ไป :ร้านค้าในเมือง
รายละเอียด : ร้านวิภาผ้าม่าน / บ.อีซูซุ / หจก.ห้าแยก
ผู้ขอใช้รถ : รุ่งทิพย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายศรราม กันทะหาญ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:22 ต.ค. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:22 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
169 สถานที่ไป :เมืองตาก ส่งไปรษณีย์
รายละเอียด : ส่งเอกสาร , ส่งไปรษณีย์ จังหวัดตาก
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:21 ต.ค. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:21 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
170 สถานที่ไป :มูลนิธิท่านอุดร
รายละเอียด : นำเอกสารไปให้ประธานสภา
ผู้ขอใช้รถ : ปิยธิดา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายเทอดศักดิ์ กากูล
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:21 ต.ค. 2562
เวลา:13:00:00
วันที่:21 ต.ค. 2562
เวลา:14:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
171 สถานที่ไป :ร้านค้าในเมือง
รายละเอียด : รับใบเสร็จ ร้านค้าในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : รุ่งทิพย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:21 ต.ค. 2562
เวลา:15:00:00
วันที่:21 ต.ค. 2562
เวลา:16:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
172 สถานที่ไป :ศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาแม่สอด
รายละเอียด : ตรวจเยี่ยมการจัดการเรีสนหลักสูตรฝึกอบรมการขึ้นรูปอัญมณี​ ณ​ ศูนยํการเรียนรู้อัญมณีวิทยาลัยชัมชนตาก​ แม่สอด
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ท่านบัญญัติ พุ่มพันธ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:20 ต.ค. 2562
เวลา:06:00:00
วันที่:20 ต.ค. 2562
เวลา:20:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
173 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : ต่อน้ำประปา+ขนของเตรียมความพร้อมที่พักนักกีฬา
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : สมศักดิ์+ปรวิทย์+ทรงพล+เทอดศักดิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:18 ต.ค. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:18 ต.ค. 2562
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
174 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : จัดการเรื่องน้ำประปา
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:32 น.
วันที่:17 ต.ค. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:17 ต.ค. 2562
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
175 สถานที่ไป :ศบอ.พบพระ
รายละเอียด : จังหวัดเคลื่อนที่
ผู้ขอใช้รถ : อรวรรณ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายสุรเสน ทั่งทอง นางสาวกรณิกา ไทยเหนือ นางสาวอัศมาภรณ์ ภาระพงษ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:32 น.
วันที่:16 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
วันที่:17 ต.ค. 2562
เวลา:18:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
176 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ วชช.
รายละเอียด : ต่อน้ำประปา+ขนของเตรียมความพร้อมที่พักนักกีฬา
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:32 น.
วันที่:16 ต.ค. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:16 ต.ค. 2562
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
177 สถานที่ไป :อ.เมืองตาก+รร.อนุบาล
รายละเอียด : ตรวจสอบอาคาร
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:15 ต.ค. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:15 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
178 สถานที่ไป :ร้านค้าในเมือง
รายละเอียด : รับใบเสร็จ ร้านค้าในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : รุ่งทิพย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:31 น.
วันที่:11 ต.ค. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:11 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
179 สถานที่ไป :โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด
รายละเอียด : ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : โครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ว.ภาคเหนือ
ผู้ร่วมเดินทาง : ผอ.บัญญัติ , นางวีระวรรณ , นางวีณารัตน์ , นางกรรณิการ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:31 น.
วันที่:10 ต.ค. 2562
เวลา:07:00:00
วันที่:11 ต.ค. 2562
เวลา:18:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
180 สถานที่ไป :อำเภอแม่สอด
รายละเอียด : ไปร่วมประชุมและจัดนิทรรศการอาชีพ
ผู้ขอใช้รถ : สุนีย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางรัตนา เจริญศรี,นางสุนีย์ ทวีกิจ,นางสาวน่อแป้แจ,นางสาวพรทิพย์,นางสาวพัชยา,นายวรโชติ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:31 น.
วันที่:9 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
วันที่:11 ต.ค. 2562
เวลา:20:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
181 สถานที่ไป :กระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : ประชุมต่ออายุการรับรองสถาบันการแพทย์แผนไทย
ผู้ขอใช้รถ : ชมภู ใช้น้ำมัน : งบดำเนินงาน
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวจารุวรรณ จันทร์อินทร์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 15 ต.ค. 2562, 21:40 น.
วันที่:8 ต.ค. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:9 ต.ค. 2562
เวลา:21:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
182 สถานที่ไป :หนองบัวใต้
รายละเอียด : ไปรับอุปกรณ์ ลำโพง+ทีวี+เครื่องดูดฝุ่น
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ต.ค. 2562, 11:23 น.
วันที่:8 ต.ค. 2562
เวลา:15:00:00
วันที่:8 ต.ค. 2562
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
183 สถานที่ไป :มูลนิธิท่านอุดร
รายละเอียด : นำเอกสารไปส่ง
ผู้ขอใช้รถ : อภิสิทธิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : *
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ต.ค. 2562, 11:23 น.
วันที่:8 ต.ค. 2562
เวลา:13:00:00
วันที่:8 ต.ค. 2562
เวลา:14:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
184 สถานที่ไป :ร้านค้าในเมือง
รายละเอียด : รับใบเสร็จ ร้านค้าในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : รุ่งทิพย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ต.ค. 2562, 11:23 น.
วันที่:4 ต.ค. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:4 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
185 สถานที่ไป :ร้านค้า
รายละเอียด : เก็บเอกสาร
ผู้ขอใช้รถ : ศิริพร ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวศิริพร โมมีเพชร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ต.ค. 2562, 11:23 น.
วันที่:3 ต.ค. 2562
เวลา:11:00:00
วันที่:3 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
186 สถานที่ไป :อำเภอแม่สอด จหวัดตาก
รายละเอียด : ติดต่อสถานที่จัดประชุมภาคเหนือ
ผู้ขอใช้รถ : ภัทรพงศ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นาภัทรพงศ์ นางเปรมจิต นานเทอดศักดิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ต.ค. 2562, 11:23 น.
วันที่:2 ต.ค. 2562
เวลา:06:00:00
วันที่:2 ต.ค. 2562
เวลา:17:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
187 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : จัดการขยะและขนของไปทิ้ง(และขนของไปกลับวิทยาลัย)
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ต.ค. 2562, 11:23 น.
วันที่:2 ต.ค. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:2 ต.ค. 2562
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
188 สถานที่ไป :มูลนิธิท่านอุดร
รายละเอียด : นำรายงานการประชุมไปให้ประธานสภาลงนาม
ผู้ขอใช้รถ : ปิยธิดา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายเทอดศักดิ์ กากูล
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ต.ค. 2562, 11:22 น.
วันที่:1 ต.ค. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:1 ต.ค. 2562
เวลา:11:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
189 สถานที่ไป :อ.เมือง + สสจ.ตาก
รายละเอียด : ติดต่อประสานงานบุคลากร
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ต.ค. 2562, 11:22 น.
วันที่:30 ก.ย. 2562
เวลา:14:00:00
วันที่:30 ก.ย. 2562
เวลา:15:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
190 สถานที่ไป :อ.แม่สอด อ.แม่ระมาดอ.ท่าสองยาง
รายละเอียด : นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้ขอใช้รถ : สุวรรณา ใช้น้ำมัน : งบจัดการรายหัว สำนักวิชาการ
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวชมภู ไชยวงษ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:01 น.
วันที่:28 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:29 ก.ย. 2562
เวลา:16:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
191 สถานที่ไป :อ.บ้านตาก
รายละเอียด : เทศบาลหนองบัวใต้ขอยิืมรถพร้อมคนขับไปส่งผู้สูงอายุที่บ้านตาก
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:01 น.
วันที่:27 ก.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:27 ก.ย. 2562
เวลา:15:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
192 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริมอาชีพอนุบาลตาก
รายละเอียด : ขนวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม
ผู้ขอใช้รถ : สุนีย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสุนีย์ ทวีกิจ นางสาวสินีรัตน์ เชิดเมืองปัก
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:01 น.
วันที่:26 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:26 ก.ย. 2562
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
193 สถานที่ไป :ธนาคารในเมือง
รายละเอียด : ไปจ่ายเช็คธนาคาร
ผู้ขอใช้รถ : รุ่งทิพย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:01 น.
วันที่:26 ก.ย. 2562
เวลา:13:00:00
วันที่:26 ก.ย. 2562
เวลา:15:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
194 สถานที่ไป :รับ ผอ.บัญัติ มูลนิธิ
รายละเอียด : ประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการ ฯ
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:24 ก.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:24 ก.ย. 2562
เวลา:10:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
195 สถานที่ไป :อ.เมือง + เอารถกะบะที่อู่มานะ
รายละเอียด : เอารถกะบะ
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:23 ก.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:23 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
196 สถานที่ไป :ไปรษณีย์ ซื้ออาหารว่าง ร้านปู
รายละเอียด : ส่งจดหมาย อาหารว่างโครงการอบรมเชิงปฏิบัตการงานวิจัย
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสุภัสสรา เลี่ยมสมบัติ นางสาวธัญลักษณ์ แสงวัฒนรัตน์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:23 ก.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:23 ก.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
197 สถานที่ไป :อ.เมืองตาก
รายละเอียด : ไปรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดประชุมสภาครั้งที่ 11/2562
ผู้ขอใช้รถ : ปิยธิดา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายเทอดศักดิ์ กากูล
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:20 ก.ย. 2562
เวลา:11:00:00
วันที่:20 ก.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
198 สถานที่ไป :อำเภอวังเจ้า
รายละเอียด : ดูพื้นที่ รร.บ้านสบยม
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางวีระวรรณ นางสุภัสสรา นายปรวิทย์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:20 ก.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:20 ก.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
199 สถานที่ไป :อ.บ้านตาก
รายละเอียด : เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ และประชาสัมพันธ์รับ นศ.
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:19 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:19 ก.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
200 สถานที่ไป :ไปรษณีย์
รายละเอียด : ส่งจดหมายราชการ
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : สุภัสสรา เลี่ยมสมบัติ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:19 ก.ย. 2562
เวลา:14:00:00
วันที่:19 ก.ย. 2562
เวลา:15:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
201 สถานที่ไป :ไปรษณีย์
รายละเอียด : ส่งจดหมายราชการ
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : สุภัสสรา เลี่ยมสมบัติ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:19 ก.ย. 2562
เวลา:14:00:00
วันที่:19 ก.ย. 2562
เวลา:15:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
202 สถานที่ไป :ร้านปูเอกสาร
รายละเอียด : ถ่ายเอกถ่ายหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วย พท. เข้าประชุมสภา วชช.ตาก
ผู้ขอใช้รถ : สุวรรณา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:18 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:18 ก.ย. 2562
เวลา:10:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
203 สถานที่ไป :อ.เมือง สสจ.ตาก
รายละเอียด : ประสานงานร้านค้า
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:17 ก.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:17 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
204 สถานที่ไป :มูลนิธิตันติสุนทร
รายละเอียด : ไปรับประธานสภา
ผู้ขอใช้รถ : ปรวิทย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายเทอดศักดิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:17 ก.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:17 ก.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
205 สถานที่ไป :โรงเรียนตาพิทยาคม
รายละเอียด : ส่งเอกสาร
ผู้ขอใช้รถ : ปรัตถจริยา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:16 ก.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:16 ก.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
206 สถานที่ไป :ห้าแยก
รายละเอียด : รับวัสดุ
ผู้ขอใช้รถ : ปรวิทย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายปรวิทย์ นายเทอดศักดิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:01 น.
วันที่:16 ก.ย. 2562
เวลา:13:00:00
วันที่:16 ก.ย. 2562
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
207 สถานที่ไป :จังหวัดนครปฐม
รายละเอียด : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้ขอใช้รถ : สลิลทิพย์ ใช้น้ำมัน : งบดำเนินงาน
ผู้ร่วมเดินทาง : นายสุรเสน ทั่งทอง นายอนุชา มูลมัย นายเด่นศักดิ์ หอมหวล นางสาวชมภู ไชยวงษ์ นางสาวรัตนภรณ์ ปานช้าง
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:55 น.
วันที่:10 ก.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:13 ก.ย. 2562
เวลา:22:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
208 สถานที่ไป :อ.เมือง ไทวัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อของ
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:55 น.
วันที่:10 ก.ย. 2562
เวลา:13:00:00
วันที่:10 ก.ย. 2562
เวลา:14:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
209 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริมอาชีพอนุบาลตาก
รายละเอียด : ขนของและไปจัดสถานที่
ผู้ขอใช้รถ : สุนีย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสุนีย์ ทวีกิจ นางสาวสินีรัตน์ เชิดเมืองปัก
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:55 น.
วันที่:9 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:13 ก.ย. 2562
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
210 สถานที่ไป :ห้าแยกโฮมโปร
รายละเอียด : ขอใบเสนอราคาวัสดุ
ผู้ขอใช้รถ : วทัญชกรณ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ว่าที่ร้อยตรีหญิงวทัญชกรณ์ ลีดงบับ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:55 น.
วันที่:9 ก.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:9 ก.ย. 2562
เวลา:11:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
211 สถานที่ไป :อ.วังเจ้า
รายละเอียด : ไปรับหน่อกล้วยมาปลูก
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:54 น.
วันที่:9 ก.ย. 2562
เวลา:15:00:00
วันที่:9 ก.ย. 2562
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
212 สถานที่ไป :อ.เมือง ริมน้ำ
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์รับ นศ.
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:54 น.
วันที่:7 ก.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:7 ก.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
213 สถานที่ไป :มูลนิธิท่านอุดร
รายละเอียด : นำเอกสารไปให้ประธานสภา
ผู้ขอใช้รถ : ปิยธิดา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายเทอดศักดิ์ กากูล
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:54 น.
วันที่:6 ก.ย. 2562
เวลา:13:00:00
วันที่:6 ก.ย. 2562
เวลา:14:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
214 สถานที่ไป :อ.เมือง เรือนจำ
รายละเอียด : ติดต่อประสานงานบุคลากรในเรือนจำ
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:54 น.
วันที่:6 ก.ย. 2562
เวลา:11:00:00
วันที่:6 ก.ย. 2562
เวลา:13:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
215 สถานที่ไป :เรือนจำกลางตาก จ.ตาก
รายละเอียด : ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ผู้ขอใช้รถ : ปวีณา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวชมภู ไชยวงษ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:54 น.
วันที่:5 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:5 ก.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
216 สถานที่ไป :มูลนิธิท่านอุดร
รายละเอียด : นำเอกสารไปให้ประธานสภา
ผู้ขอใช้รถ : ปิยธิดา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายเทอดศักดิ์ กากูล
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:54 น.
วันที่:4 ก.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:4 ก.ย. 2562
เวลา:11:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
217 สถานที่ไป :อ.เมือง + รร.อนุบาลตาก
รายละเอียด : รับใบเสนอราคาและตรวจสอบสถานที่
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:54 น.
วันที่:4 ก.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:4 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
218 สถานที่ไป :ม.ราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด
รายละเอียด : ประสานงานวิทยากร
ผู้ขอใช้รถ : ภัทรพงศ์ ใช้น้ำมัน : โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมแผนพัฒนาอาชีพ ศบ.อ.
ผู้ร่วมเดินทาง : รองเปรมจิต มอร์ซิง
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 6 ก.ย. 2562, 11:26 น.
วันที่:3 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:3 ก.ย. 2562
เวลา:17:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
219 สถานที่ไป :อ.เมือง + ห้าแยก
รายละเอียด : ใบเสนอราคา
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ทรงพล จันทร์ฤิทธิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 6 ก.ย. 2562, 11:26 น.
วันที่:3 ก.ย. 2562
เวลา:13:00:00
วันที่:3 ก.ย. 2562
เวลา:14:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
220 สถานที่ไป :เรือนจำกลางตาก จ.ตาก
รายละเอียด : ติดต่อประสานงาน วัสดุ ห้องเรียนเรือนจำกลางตาก
ผู้ขอใช้รถ : ปวีณา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายสมศักดิ์ บุญเย็นธรรมชาติ น.สธิดารัตน์ ชูชื่น
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 6 ก.ย. 2562, 11:26 น.
วันที่:2 ก.ย. 2562
เวลา:11:00:00
วันที่:2 ก.ย. 2562
เวลา:13:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
221 สถานที่ไป :อบต.วังหิน
รายละเอียด : ประสานงาน
ผู้ขอใช้รถ : วทัญชกรณ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ว่าที่ร้อยตรีหญิงวทัญชกรณ์ ลีดงบับ น.ส.ปิยรัตน์ เกิดแสง
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 6 ก.ย. 2562, 11:26 น.
วันที่:2 ก.ย. 2562
เวลา:14:00:00
วันที่:2 ก.ย. 2562
เวลา:15:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว