[แสดงตารางการใช้รถ]=[แสดงตารางการทั้งหมด]=[เข้าใช้งานระบบ]
<--ผู้ใช้งานระบบทุกท่านขอความกรุณาPrintพร้อมแนบเอกสารการไปราชการเสนอตามลำดับ--> +++ ตารางการใช้รถ+++
ลำดับ สถานที่ไป วันที่/เวลาเดินทางไป วันที่/เวลาเดินทางกลับ รถ สถานะ
(ผอ.อนุมัติ/ไม่อนุม้ติ)
สถานะรถ
1 สถานที่ไป :บ้านหม่องวา บ้านห้วยปลากอง
รายละเอียด : จัดกิจกรรมโครงการแนวทางการพัฒนาผ้าทอกระเหรี่ยง
ผู้ขอใช้รถ : ธัญลักษณ์ ใช้น้ำมัน : โครงการแนวทางการพัฒนาผ้าทอกระเหรี่ยง
ผู้ร่วมเดินทาง : กรรณิการ์ ศิริพร ธัญลักษณ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 3 ก.ค. 2563, 12:18 น.
วันที่:5 ก.ค. 2563
เวลา:06:00:00
วันที่:7 ก.ค. 2563
เวลา:19:00:00
รถตู้ อนุมัติ อยู่ที่วิลัย
2 สถานที่ไป :โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
รายละเอียด : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และติดตามการจัดการเรียนการสอน
ผู้ขอใช้รถ : สุวรรณา ใช้น้ำมัน : หมวดงบดำเนินงาน รายการนิเทศติดตาม
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวชมภู ไชยวงษ์ นางสาวธิดารัตน์ ชูชื่น นางสาวปวีณา พรมอ้าย ฯลฯ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 3 ก.ค. 2563, 12:18 น.
วันที่:4 ก.ค. 2563
เวลา:07:00:00
วันที่:4 ก.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถตู้ อนุมัติ อยู่ที่วิลัย
3 สถานที่ไป :ท่าสองยาง
รายละเอียด : ปฏิบัติการสอน
ผู้ขอใช้รถ : ปิยรัตน์ ใช้น้ำมัน : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 3 ก.ค. 2563, 12:18 น.
วันที่:3 ก.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:6 ก.ค. 2563
เวลา:17:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปราชการ
4 สถานที่ไป :อ.เมือง + รร.อนุบาลตาก
รายละเอียด : ตรวจสอบช่างและขนของกลับที่ไปทำความสะอาด
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 3 ก.ค. 2563, 12:18 น.
วันที่:3 ก.ค. 2563
เวลา:11:00:00
วันที่:3 ก.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
5 สถานที่ไป :สถานีวิทยุ ไปรษณีย์ตาก
รายละเอียด : นำส่งเอกสาร
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 3 ก.ค. 2563, 11:05 น.
วันที่:3 ก.ค. 2563
เวลา:14:00:00
วันที่:3 ก.ค. 2563
เวลา:15:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ อยู่ที่วิลัย
6 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ติดตั้งโปรเจ็คเตอร์+ย้าย
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 3 ก.ค. 2563, 13:56 น.
วันที่:3 ก.ค. 2563
เวลา:14:00:00
วันที่:3 ก.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ อยู่ที่วิลัย
7 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ดูสถานที่การจัดการเรียนการสอน
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : อ.ชมภู+อ.อนุชา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 3 ก.ค. 2563, 12:18 น.
วันที่:2 ก.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:2 ก.ค. 2563
เวลา:11:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
8 สถานที่ไป :ณ วัดท่านา ต.หนองบัวใต้
รายละเอียด : ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2563
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ผอ. และคณะบุคลากรเจ้าหน้าที่ วชช.ตาก
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 25 มิ.ย. 2563, 16:53 น.
วันที่:30 มิ.ย. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:30 มิ.ย. 2563
เวลา:10:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
9 สถานที่ไป :บ้านตาก
รายละเอียด : เอกสารการส่งมอบงาน
ผู้ขอใช้รถ : ธัญลักษณ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : วทัญชกรณ์ สุภัสสรา ธัญลักษณ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 29 มิ.ย. 2563, 13:55 น.
วันที่:29 มิ.ย. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:29 มิ.ย. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
10 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ตรวจสอบห้องประชุมท่านอุดรขอใช้ห้อง
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ทรงพล จันทร์ฤิทธิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 29 มิ.ย. 2563, 13:55 น.
วันที่:29 มิ.ย. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:29 มิ.ย. 2563
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
11 สถานที่ไป :ห้าแยกโฮมโปร+สวนกล้าไม้วังเจ้า
รายละเอียด : ขอกล้าไม้ + และเอาของห้าแยก
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 29 มิ.ย. 2563, 16:20 น.
วันที่:29 มิ.ย. 2563
เวลา:14:00:00
วันที่:29 มิ.ย. 2563
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
12 สถานที่ไป :เทศบาลตำบลแม่ระมาด
รายละเอียด : สัมภาษณ์นักศึกษาใหม่
ผู้ขอใช้รถ : ศิริพร ใช้น้ำมัน : ศบอ.แม่ระมาด
ผู้ร่วมเดินทาง : นางกรรณิการ์/นส.ธัญลักษณ์/นส.ศิริพร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 29 มิ.ย. 2563, 10:12 น.
วันที่:27 มิ.ย. 2563
เวลา:06:00:00
วันที่:28 มิ.ย. 2563
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
13 สถานที่ไป :โรงแรมสวนสิน (ล้านนา)
รายละเอียด : ชำระค่าที่พักของผู้เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผู้ขอใช้รถ : สุวรรณา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 26 มิ.ย. 2563, 17:40 น.
วันที่:26 มิ.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:26 มิ.ย. 2563
เวลา:10:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
14 สถานที่ไป :ศูนย์อนุบาลตาก เก่า
รายละเอียด : เรื่อง เอกสารเสนอ ผอ.ลงนาม
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 26 มิ.ย. 2563, 17:40 น.
วันที่:26 มิ.ย. 2563
เวลา:14:00:00
วันที่:26 มิ.ย. 2563
เวลา:15:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
15 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ
รายละเอียด : รับของชำร่วยของ ผอ
ผู้ขอใช้รถ : ธัญลักษณ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ธัญลักษณ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 25 มิ.ย. 2563, 16:53 น.
วันที่:25 มิ.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:25 มิ.ย. 2563
เวลา:10:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
16 สถานที่ไป :อ่าวเก็บน้ำ ม.5 บ้านท่าเล่
รายละเอียด : ร่วมโครงการรักน้ำ รักป่า
ผู้ขอใช้รถ : วทัญชกรณ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ผู้อำนวยการ / วทัญชกรณ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 25 มิ.ย. 2563, 16:53 น.
วันที่:24 มิ.ย. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:24 มิ.ย. 2563
เวลา:10:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
17 สถานที่ไป :ศูนย์การเรียนรู้ทางภาด้วยตนเอง
รายละเอียด : นำเสนอขอทุนงานวิจัย วช.
ผู้ขอใช้รถ : วัชรินทร์รัตน์ ใช้น้ำมัน : งบประมาณ ศบอ.แม่ระมาด ,ศบอ.บ้านตาก
ผู้ร่วมเดินทาง : นายภัทรพงค์ ทองรวย นางกรรณิการ์ บุญยัง
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 25 มิ.ย. 2563, 16:53 น.
วันที่:22 มิ.ย. 2563
เวลา:06:00:00
วันที่:23 มิ.ย. 2563
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
18 สถานที่ไป :ไปสถาบันวิทยาลัยชุมชน
รายละเอียด : ไปประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชน
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายอารักษ์ อนุชปรีดา ,นายกฤษณะ จันทร์อินทร์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 25 มิ.ย. 2563, 16:53 น.
วันที่:22 มิ.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:23 มิ.ย. 2563
เวลา:23:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
19 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : หาร้านซ่อมกล้องรถตู้
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 17 มิ.ย. 2563, 11:46 น.
วันที่:16 มิ.ย. 2563
เวลา:12:00:00
วันที่:16 มิ.ย. 2563
เวลา:14:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
20 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : ถ่ายเอกสาร+แปลนอาคาร
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 15 มิ.ย. 2563, 13:55 น.
วันที่:15 มิ.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:15 มิ.ย. 2563
เวลา:11:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
21 สถานที่ไป :อ.แม่ระมาด
รายละเอียด : รับสมัครนักศึกษา+รับเอกสาร
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ศบอ.แม่ระมาด(บันทึกในระบบแทน)
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 22 มิ.ย. 2563, 10:40 น.
วันที่:15 มิ.ย. 2563
เวลา:07:00:00
วันที่:19 มิ.ย. 2563
เวลา:20:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
22 สถานที่ไป :อำเภออุ้มผาง และอำเภอพบพระ
รายละเอียด : นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และชี้แจงสร้างความเข้าใจเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่
ผู้ขอใช้รถ : สุวรรณา ใช้น้ำมัน : หมวดงบดำเนินงาน รายการนิเทศติดตาม
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวชมภู ไชยวงษ์ นายเด่นศักดิ์ หอมหวล นางสาวนารี สง่าเนตร์ นางสาวกรณิกา ไทยเหนือ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 15 มิ.ย. 2563, 08:13 น.
วันที่:12 มิ.ย. 2563
เวลา:07:00:00
วันที่:13 มิ.ย. 2563
เวลา:20:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
23 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์รับ นศ.
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 มิ.ย. 2563, 09:19 น.
วันที่:6 มิ.ย. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:13 มิ.ย. 2563
เวลา:14:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
24 สถานที่ไป :ธนาคารกรุงไทย
รายละเอียด : ขึ้นเช็ค
ผู้ขอใช้รถ : รุ่งทิพย์ ใช้น้ำมัน : งบกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 6 มิ.ย. 2563, 09:56 น.
วันที่:5 มิ.ย. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:5 มิ.ย. 2563
เวลา:11:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
25 สถานที่ไป :สถานีเพาะกล้าไม้วังเจ้า
รายละเอียด : ขอกล้าไม้
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 6 มิ.ย. 2563, 09:56 น.
วันที่:2 มิ.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:2 มิ.ย. 2563
เวลา:10:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
26 สถานที่ไป :อ.แม่สอด
รายละเอียด : การสืบค้นข้อมูลทำเส้นทางท่องเที่ยว
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : โครงการท่องเที่ยว
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาววัชรินทร์รัตน์ ศรีสมุทร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 6 มิ.ย. 2563, 09:56 น.
วันที่:2 มิ.ย. 2563
เวลา:12:00:00
วันที่:4 มิ.ย. 2563
เวลา:17:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
27 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : รับท่านประธานสภา มาประชุมที่วิทยาลัยฯ
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 2 มิ.ย. 2563, 08:41 น.
วันที่:27 พ.ค. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:26 พ.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
28 สถานที่ไป :อ.แม่ระมาด
รายละเอียด : โครงการท่องเที่ยว
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : โครงการท่องเที่ยว
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาววัชรินทร์รัตน์ ศรีสมุทร นางสวาท ไพศาลศิริทรัพย์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 25 พ.ค. 2563, 10:52 น.
วันที่:23 พ.ค. 2563
เวลา:06:00:00
วันที่:26 พ.ค. 2563
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
29 สถานที่ไป :อ.เมือง+สหกรณ์
รายละเอียด : เบิกเงินและซื้อของไทวัสดุ
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 21 พ.ค. 2563, 10:24 น.
วันที่:19 พ.ค. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:19 พ.ค. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
30 สถานที่ไป :ห้าแยกโฮมโปร
รายละเอียด : เลือกซื้อของห้าแยก
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ทรงพล จันทร์ฤิทธิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 21 พ.ค. 2563, 10:24 น.
วันที่:19 พ.ค. 2563
เวลา:15:00:00
วันที่:19 พ.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
31 สถานที่ไป :อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก
รายละเอียด : โครงการแปรูปผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยน้ำว้าฯ
ผู้ขอใช้รถ : สุนีย์ ใช้น้ำมัน : โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์แป้งกล้วยน้ำว้าฯ
ผู้ร่วมเดินทาง : นายอภิสิทธิ์ ตามา ,นางรัตนา เจริญศรี(วิทยากรแปรรูปแป้งกล้วย)
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 25 พ.ค. 2563, 10:52 น.
วันที่:18 พ.ค. 2563
เวลา:08:00:00
วันที่:21 พ.ค. 2563
เวลา:22:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
32 สถานที่ไป :อ.เมือง เรือนจำตาก
รายละเอียด : ประสาน อ.คเณฑ ส่งของ
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 19 พ.ค. 2563, 14:04 น.
วันที่:18 พ.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:18 พ.ค. 2563
เวลา:11:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
33 สถานที่ไป :อ.แม่สอด
รายละเอียด : กิจกรรมโครงการท่องเที่ยว
ผู้ขอใช้รถ : วัชรินทร์รัตน์ ใช้น้ำมัน : สกว
ผู้ร่วมเดินทาง : นายศุภวุฒ จารุเศรณี นางสวาท ไพศาลศิริทรัพย์ นางกรรณิการ์ บุญยัง
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 19 พ.ค. 2563, 14:04 น.
วันที่:16 พ.ค. 2563
เวลา:07:00:00
วันที่:17 พ.ค. 2563
เวลา:20:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
34 สถานที่ไป :อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด
รายละเอียด : โครงการทอผ้ากะเหรี่ยง
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : โครงการทอผ้า
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวธัญลักษณ์ แสงวัฒนรัตน์ นางสาวศิริพร โมมีเพชร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 15 พ.ค. 2563, 00:14 น.
วันที่:13 พ.ค. 2563
เวลา:06:00:00
วันที่:14 พ.ค. 2563
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
35 สถานที่ไป :สพฐ. เขต 2 อำเภอแม่สอด
รายละเอียด : ศึกษาแนวทางการใช้งานห้องสตูดิโอเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ผู้ขอใช้รถ : นารี ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายสุรเสน ทั่งทอง , นางเปรมจิต มอร์ซิง, นางสาวนารี สง่าเนตร์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 15 พ.ค. 2563, 00:14 น.
วันที่:12 พ.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:12 พ.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
36 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : วัดสถานที่และส่งของที่ยืมมา
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ทรงพล จันทร์ฤิทธิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 15 พ.ค. 2563, 00:13 น.
วันที่:12 พ.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:12 พ.ค. 2563
เวลา:11:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
37 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : รถเข้าศูนย์
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 11 พ.ค. 2563, 19:57 น.
วันที่:5 พ.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:5 พ.ค. 2563
เวลา:11:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
38 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : เอาผ้าม่านไปซัก
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 11 พ.ค. 2563, 19:56 น.
วันที่:29 เม.ย. 2563
เวลา:11:00:00
วันที่:29 เม.ย. 2563
เวลา:13:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
39 สถานที่ไป :ไปรษณีย์
รายละเอียด : เอกสารส่งสถาบัน
ผู้ขอใช้รถ : เปรมจิต ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ไม่มี
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 29 เม.ย. 2563, 11:22 น.
วันที่:28 เม.ย. 2563
เวลา:10:00:00
วันที่:28 เม.ย. 2563
เวลา:11:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
40 สถานที่ไป :ไปรษณีย์ อนุบาลตาก เก่า
รายละเอียด : ส่งจดหมาย , รับเอิกสาร
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายอภิสิทธิ์ ตามา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 29 เม.ย. 2563, 11:22 น.
วันที่:27 เม.ย. 2563
เวลา:13:00:00
วันที่:27 เม.ย. 2563
เวลา:14:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
41 สถานที่ไป :มูลนิธิอุดรตันติสุนทร
รายละเอียด : ประชุมสภาฯ
ผู้ขอใช้รถ : เปรมจิต ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ไม่มี
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 21 เม.ย. 2563, 10:55 น.
วันที่:21 เม.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:21 เม.ย. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
42 สถานที่ไป :คกก.สภา
รายละเอียด : ประชุมสภา
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ไม่มี
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 11 พ.ค. 2563, 19:57 น.
วันที่:21 เม.ย. 2563
เวลา:11:00:00
วันที่:21 เม.ย. 2563
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
43 สถานที่ไป :มูลนิธิท่านอุดร ตันติสุนทร
รายละเอียด : ประชุมหารือสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย
ผู้ขอใช้รถ : ชมภู ใช้น้ำมัน : สำนักงาน
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวปรัตถจริยา วิสุทธิวัมมิก
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 21 เม.ย. 2563, 10:55 น.
วันที่:20 เม.ย. 2563
เวลา:13:00:00
วันที่:20 เม.ย. 2563
เวลา:15:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
44 สถานที่ไป :วิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี
รายละเอียด : ประชุมเตรียมความพร้อมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ผู้ขอใช้รถ : สุวรรณา ใช้น้ำมัน : งบรายหัวสำนักวิชาการ
ผู้ร่วมเดินทาง : นางรัตนา เจริญศรี นางสาวชมภู ไชยวงษ์ นางสาวกรณิกา ไทยเหนือ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2563, 13:54 น.
วันที่:19 พ.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:20 พ.ย. 2562
เวลา:17:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
45 สถานที่ไป :อำเภอสามเงา
รายละเอียด : ประสานงานข้อมูลชุมชน
ผู้ขอใช้รถ : ธิดารัตน์ ใช้น้ำมัน : ศบอ.สามเงา
ผู้ร่วมเดินทาง : นางรัตนา เจริญศรี นางสาวมัลลิกา แดงประเสริฐ นายอภิสิทธิ์ ตามา นางสาวสลิลทิพย์ ประทุมโคตร์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2563, 13:53 น.
วันที่:18 พ.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:18 พ.ย. 2562
เวลา:18:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
46 สถานที่ไป :อำเภอแม่สอด
รายละเอียด : ไปลงพื้นที่สำรวจความต้องการผู้ฝึกอบรมอาชีพต.แม่ปะ,และศูนย์ภาษาฯ
ผู้ขอใช้รถ : สุนีย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางรัตนา เจริญศรี,นางสุนีย์ ทวีกิจ,นายณัฐพนธ์ วิเชียร์โรจน์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2563, 13:53 น.
วันที่:14 พ.ย. 2562
เวลา:07:00:00
วันที่:15 พ.ย. 2562
เวลา:20:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
47 สถานที่ไป :อ.แม่ระมาด
รายละเอียด : จังหวัดเคลื่อนที่
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : ศบ.อ.แม่ระมาด
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวธัญลักษณ์ แสงวัฒนรัตน์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2563, 13:53 น.
วันที่:14 พ.ย. 2562
เวลา:06:00:00
วันที่:15 พ.ย. 2562
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
48 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ขนโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์ไปที่ศูนย์
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : คณะอาคารสถานที่
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2563, 13:53 น.
วันที่:13 พ.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:13 พ.ย. 2562
เวลา:13:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
49 สถานที่ไป :ธนาคารกรุงไทย สาขาโลตัส
รายละเอียด : เบิกเงิน กสศ.
ผู้ขอใช้รถ : รุ่งทิพย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายศรราม กันทะหาญ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2563, 13:53 น.
วันที่:13 พ.ย. 2562
เวลา:15:00:00
วันที่:13 พ.ย. 2562
เวลา:16:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
50 สถานที่ไป :อ.แม่ระมาด
รายละเอียด : จังหวัดเคลื่อนที่
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : ศบ.อ.แม่ระมาด
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวธัญลักษณ์ แสงวัฒนรัตน์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 19 เม.ย. 2563, 13:53 น.
วันที่:13 พ.ย. 2562
เวลา:06:00:00
วันที่:14 พ.ย. 2562
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
51 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ขนโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์ไปที่ศูนย์
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : คณะอาคารสถานที่
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 13 พ.ย. 2562, 16:21 น.
วันที่:12 พ.ย. 2562
เวลา:14:00:00
วันที่:12 พ.ย. 2562
เวลา:16:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
52 สถานที่ไป :อ.แม่ระมาด
รายละเอียด : จิตอาสา สืบสานวัฒนธรรม
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : ศบ.อ.แม่ระมาด
ผู้ร่วมเดินทาง : น.ส.ธัญลักษณ์ แสงวัฒนรัตน์ และน.ส.ศิริพร โมมีเพชร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 13 พ.ย. 2562, 16:21 น.
วันที่:11 พ.ย. 2562
เวลา:06:00:00
วันที่:12 พ.ย. 2562
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
53 สถานที่ไป :อ.เมือง เรือนจำ
รายละเอียด : ประสาน ห้องเรียนในเรือนจำกลางตาก
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : สมศักดิ์+ปวีณา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 พ.ย. 2562, 14:37 น.
วันที่:11 พ.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:11 พ.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
54 สถานที่ไป :อำเภอวังเจ้า
รายละเอียด : สมุนไพร ชุมชน อ.วังเจ้า
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสุภัสสรา เลี่ยมสมบัติ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 พ.ย. 2562, 14:37 น.
วันที่:11 พ.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:11 พ.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
55 สถานที่ไป :อ.เมือง + รร.อนุบาลตาก
รายละเอียด : จัดส่งของวัด
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 11 พ.ย. 2562, 09:03 น.
วันที่:10 พ.ย. 2562
เวลา:11:00:00
วันที่:10 พ.ย. 2562
เวลา:13:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
56 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริมอาฃีพ
รายละเอียด : นำของไปเก็บ
ผู้ขอใช้รถ : อภิสิทธิ์ ใช้น้ำมัน : -
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 11 พ.ย. 2562, 09:02 น.
วันที่:9 พ.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:9 พ.ย. 2562
เวลา:10:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
57 สถานที่ไป :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รายละเอียด : จัดนิทรรศการวิชาการ
ผู้ขอใช้รถ : อภิสิทธิ์ ใช้น้ำมัน : -
ผู้ร่วมเดินทาง : นางเปรมจิต นางสุนีย์ นายณัฐพล
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 11 พ.ย. 2562, 09:02 น.
วันที่:6 พ.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:8 พ.ย. 2562
เวลา:22:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
58 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : ประสานงาน กศจ. เรื่องที่พักนักกีฬา
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 11 พ.ย. 2562, 09:02 น.
วันที่:6 พ.ย. 2562
เวลา:13:00:00
วันที่:6 พ.ย. 2562
เวลา:15:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
59 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ตรวจความพร้อมที่พักนักกีฬา+ระบบน้ำรั่ว
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 5 พ.ย. 2562, 11:15 น.
วันที่:5 พ.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:6 พ.ย. 2562
เวลา:11:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
60 สถานที่ไป :อ.เมือง ราชมงคลตาก
รายละเอียด : ประสานอาจารย์รุ่ง
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 11 พ.ย. 2562, 09:02 น.
วันที่:5 พ.ย. 2562
เวลา:14:00:00
วันที่:5 พ.ย. 2562
เวลา:15:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
61 สถานที่ไป :อำเภอวังเจ้า
รายละเอียด : ติดต่อ เรื่อง พืชสมุนไพร และฝายมีชีวิต บ้านท่าทองแดง
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ศบอ.วังเจ้า
ผู้ร่วมเดินทาง : นางวีระวรรณ , นางสุภัสสรา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 5 พ.ย. 2562, 11:15 น.
วันที่:4 พ.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:4 พ.ย. 2562
เวลา:11:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
62 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ตรวจความพร้อมที่พักนักกีฬา
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ทรงพล จันทร์ฤิทธิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 5 พ.ย. 2562, 11:15 น.
วันที่:4 พ.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:4 พ.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
63 สถานที่ไป :มทล. ตาก ,เรื่อนจำหลางตาก
รายละเอียด : ติดต่อประสานงานอาจารย์ผู้สอน
ผู้ขอใช้รถ : วทัญชกรณ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : วทัญชกรณ์ ลีดงบับ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 5 พ.ย. 2562, 11:15 น.
วันที่:4 พ.ย. 2562
เวลา:13:00:00
วันที่:4 พ.ย. 2562
เวลา:14:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
64 สถานที่ไป :ม.เชียงใหม่
รายละเอียด : รับผู้ประเมิน
ผู้ขอใช้รถ : อรวรรณ ใช้น้ำมัน : โครงการประกัน
ผู้ร่วมเดินทาง : น.ส.อรวรรณ ขาไป นางรัตนา เจริญศรีขากลับ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 พ.ย. 2562, 08:37 น.
วันที่:1 พ.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:7 พ.ย. 2562
เวลา:24:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
65 สถานที่ไป :ม.เชียงใหม่
รายละเอียด : รับผู้ประเมิน
ผู้ขอใช้รถ : อรวรรณ ใช้น้ำมัน : โครงการประกัน
ผู้ร่วมเดินทาง : น.ส.อรวรรณ ขาไป นางรัตนา เจริญศรีขากลับ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 พ.ย. 2562, 09:21 น.
วันที่:1 พ.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:7 พ.ย. 2562
เวลา:24:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
66 สถานที่ไป :รร.อนุบาล
รายละเอียด : จัดเตรียมห้องประชุม
ผู้ขอใช้รถ : อภิสิทธิ์ ใช้น้ำมัน : -
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 พ.ย. 2562, 09:11 น.
วันที่:31 ต.ค. 2562
เวลา:11:00:00
วันที่:31 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
67 สถานที่ไป :สหกรณ์/ไปรษณีย์
รายละเอียด : ฝากจดหมายนำเงินเข้าบัญฃี
ผู้ขอใช้รถ : อภิสิทธิ์ ใช้น้ำมัน : -
ผู้ร่วมเดินทาง : นางส่าวธัญลักษณ์ ตามา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 พ.ย. 2562, 09:10 น.
วันที่:30 ต.ค. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:30 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
68 สถานที่ไป :ร้านอาหารเคียงน้ำ
รายละเอียด : นำนักศึกษานวดแผนไทยไปนวด
ผู้ขอใช้รถ : อภิสิทธิ์ ใช้น้ำมัน : -
ผู้ร่วมเดินทาง : นักศึกษา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 พ.ย. 2562, 09:10 น.
วันที่:30 ต.ค. 2562
เวลา:17:00:00
วันที่:30 ต.ค. 2562
เวลา:21:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
69 สถานที่ไป :พื้นที่อ.วังเจ้า บ้านท่าทองแดง
รายละเอียด : สำรวจชุมชนการจัดทำแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บ้านท่าทองแดง
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ศบอ.วังเจ้า
ผู้ร่วมเดินทาง : ผอ.สุรเสน , นางวีระวรรณ , นางสุภัสสรา , นายปรวิทย์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 พ.ย. 2562, 08:31 น.
วันที่:29 ต.ค. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:29 ต.ค. 2562
เวลา:16:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
70 สถานที่ไป :มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี
รายละเอียด : อบรมการจัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2564
ผู้ขอใช้รถ : สลิลทิพย์ ใช้น้ำมัน : บริหารจัดการ
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวชมภู ไชยวงษ์ นางสาวรัตนภรณ์ ปานช้าง นางสาวนารี สง่าเนตร์ นางสาวศิริพร โมมีเพชร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 4 พ.ย. 2562, 09:10 น.
วันที่:28 ต.ค. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:31 ต.ค. 2562
เวลา:23:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
71 สถานที่ไป :กำแพงเพชร
รายละเอียด : เผาศพแม่พี่สุนีย์
ผู้ขอใช้รถ : ปรวิทย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:24 ต.ค. 2562
เวลา:11:00:00
วันที่:24 ต.ค. 2562
เวลา:17:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
72 สถานที่ไป :กำแพงเพชร
รายละเอียด : เผาศพแม่พี่สุนีย์
ผู้ขอใช้รถ : ปรวิทย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:24 ต.ค. 2562
เวลา:17:00:00
วันที่:24 ต.ค. 2562
เวลา:17:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
73 สถานที่ไป :กำแพงเพชร
รายละเอียด : เผาศพแม่พี่สุนีย์
ผู้ขอใช้รถ : ปรวิทย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : บุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:24 ต.ค. 2562
เวลา:17:00:00
วันที่:24 ต.ค. 2562
เวลา:17:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
74 สถานที่ไป :ร้านค้าในเมือง
รายละเอียด : ร้านวิภาผ้าม่าน / บ.อีซูซุ / หจก.ห้าแยก
ผู้ขอใช้รถ : รุ่งทิพย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายศรราม กันทะหาญ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:22 ต.ค. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:22 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
75 สถานที่ไป :เมืองตาก ส่งไปรษณีย์
รายละเอียด : ส่งเอกสาร , ส่งไปรษณีย์ จังหวัดตาก
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:21 ต.ค. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:21 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
76 สถานที่ไป :มูลนิธิท่านอุดร
รายละเอียด : นำเอกสารไปให้ประธานสภา
ผู้ขอใช้รถ : ปิยธิดา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายเทอดศักดิ์ กากูล
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:21 ต.ค. 2562
เวลา:13:00:00
วันที่:21 ต.ค. 2562
เวลา:14:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
77 สถานที่ไป :ร้านค้าในเมือง
รายละเอียด : รับใบเสร็จ ร้านค้าในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : รุ่งทิพย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:21 ต.ค. 2562
เวลา:15:00:00
วันที่:21 ต.ค. 2562
เวลา:16:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
78 สถานที่ไป :ศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาแม่สอด
รายละเอียด : ตรวจเยี่ยมการจัดการเรีสนหลักสูตรฝึกอบรมการขึ้นรูปอัญมณี​ ณ​ ศูนยํการเรียนรู้อัญมณีวิทยาลัยชัมชนตาก​ แม่สอด
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ท่านบัญญัติ พุ่มพันธ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:20 ต.ค. 2562
เวลา:06:00:00
วันที่:20 ต.ค. 2562
เวลา:20:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
79 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : ต่อน้ำประปา+ขนของเตรียมความพร้อมที่พักนักกีฬา
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : สมศักดิ์+ปรวิทย์+ทรงพล+เทอดศักดิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:18 ต.ค. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:18 ต.ค. 2562
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
80 สถานที่ไป :อ.เมือง
รายละเอียด : จัดการเรื่องน้ำประปา
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:32 น.
วันที่:17 ต.ค. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:17 ต.ค. 2562
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
81 สถานที่ไป :ศบอ.พบพระ
รายละเอียด : จังหวัดเคลื่อนที่
ผู้ขอใช้รถ : อรวรรณ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายสุรเสน ทั่งทอง นางสาวกรณิกา ไทยเหนือ นางสาวอัศมาภรณ์ ภาระพงษ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:32 น.
วันที่:16 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
วันที่:17 ต.ค. 2562
เวลา:18:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
82 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ วชช.
รายละเอียด : ต่อน้ำประปา+ขนของเตรียมความพร้อมที่พักนักกีฬา
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:32 น.
วันที่:16 ต.ค. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:16 ต.ค. 2562
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
83 สถานที่ไป :อ.เมืองตาก+รร.อนุบาล
รายละเอียด : ตรวจสอบอาคาร
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:33 น.
วันที่:15 ต.ค. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:15 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
84 สถานที่ไป :ร้านค้าในเมือง
รายละเอียด : รับใบเสร็จ ร้านค้าในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : รุ่งทิพย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:31 น.
วันที่:11 ต.ค. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:11 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
85 สถานที่ไป :โรงแรมอีโค่ อินน์ แม่สอด
รายละเอียด : ประชุมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : โครงการเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ว.ภาคเหนือ
ผู้ร่วมเดินทาง : ผอ.บัญญัติ , นางวีระวรรณ , นางวีณารัตน์ , นางกรรณิการ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:31 น.
วันที่:10 ต.ค. 2562
เวลา:07:00:00
วันที่:11 ต.ค. 2562
เวลา:18:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
86 สถานที่ไป :อำเภอแม่สอด
รายละเอียด : ไปร่วมประชุมและจัดนิทรรศการอาชีพ
ผู้ขอใช้รถ : สุนีย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางรัตนา เจริญศรี,นางสุนีย์ ทวีกิจ,นางสาวน่อแป้แจ,นางสาวพรทิพย์,นางสาวพัชยา,นายวรโชติ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ต.ค. 2562, 09:31 น.
วันที่:9 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
วันที่:11 ต.ค. 2562
เวลา:20:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
87 สถานที่ไป :กระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียด : ประชุมต่ออายุการรับรองสถาบันการแพทย์แผนไทย
ผู้ขอใช้รถ : ชมภู ใช้น้ำมัน : งบดำเนินงาน
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวจารุวรรณ จันทร์อินทร์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 15 ต.ค. 2562, 21:40 น.
วันที่:8 ต.ค. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:9 ต.ค. 2562
เวลา:21:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
88 สถานที่ไป :หนองบัวใต้
รายละเอียด : ไปรับอุปกรณ์ ลำโพง+ทีวี+เครื่องดูดฝุ่น
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ต.ค. 2562, 11:23 น.
วันที่:8 ต.ค. 2562
เวลา:15:00:00
วันที่:8 ต.ค. 2562
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
89 สถานที่ไป :มูลนิธิท่านอุดร
รายละเอียด : นำเอกสารไปส่ง
ผู้ขอใช้รถ : อภิสิทธิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : *
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ต.ค. 2562, 11:23 น.
วันที่:8 ต.ค. 2562
เวลา:13:00:00
วันที่:8 ต.ค. 2562
เวลา:14:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
90 สถานที่ไป :ร้านค้าในเมือง
รายละเอียด : รับใบเสร็จ ร้านค้าในเมือง
ผู้ขอใช้รถ : รุ่งทิพย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ต.ค. 2562, 11:23 น.
วันที่:4 ต.ค. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:4 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
91 สถานที่ไป :ร้านค้า
รายละเอียด : เก็บเอกสาร
ผู้ขอใช้รถ : ศิริพร ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวศิริพร โมมีเพชร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ต.ค. 2562, 11:23 น.
วันที่:3 ต.ค. 2562
เวลา:11:00:00
วันที่:3 ต.ค. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
92 สถานที่ไป :อำเภอแม่สอด จหวัดตาก
รายละเอียด : ติดต่อสถานที่จัดประชุมภาคเหนือ
ผู้ขอใช้รถ : ภัทรพงศ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นาภัทรพงศ์ นางเปรมจิต นานเทอดศักดิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ต.ค. 2562, 11:23 น.
วันที่:2 ต.ค. 2562
เวลา:06:00:00
วันที่:2 ต.ค. 2562
เวลา:17:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
93 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : จัดการขยะและขนของไปทิ้ง(และขนของไปกลับวิทยาลัย)
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ต.ค. 2562, 11:23 น.
วันที่:2 ต.ค. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:2 ต.ค. 2562
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
94 สถานที่ไป :มูลนิธิท่านอุดร
รายละเอียด : นำรายงานการประชุมไปให้ประธานสภาลงนาม
ผู้ขอใช้รถ : ปิยธิดา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายเทอดศักดิ์ กากูล
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ต.ค. 2562, 11:22 น.
วันที่:1 ต.ค. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:1 ต.ค. 2562
เวลา:11:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
95 สถานที่ไป :อ.เมือง + สสจ.ตาก
รายละเอียด : ติดต่อประสานงานบุคลากร
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 9 ต.ค. 2562, 11:22 น.
วันที่:30 ก.ย. 2562
เวลา:14:00:00
วันที่:30 ก.ย. 2562
เวลา:15:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
96 สถานที่ไป :อ.แม่สอด อ.แม่ระมาดอ.ท่าสองยาง
รายละเอียด : นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอน และปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ผู้ขอใช้รถ : สุวรรณา ใช้น้ำมัน : งบจัดการรายหัว สำนักวิชาการ
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวชมภู ไชยวงษ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:01 น.
วันที่:28 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:29 ก.ย. 2562
เวลา:16:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
97 สถานที่ไป :อ.บ้านตาก
รายละเอียด : เทศบาลหนองบัวใต้ขอยิืมรถพร้อมคนขับไปส่งผู้สูงอายุที่บ้านตาก
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:01 น.
วันที่:27 ก.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:27 ก.ย. 2562
เวลา:15:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
98 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริมอาชีพอนุบาลตาก
รายละเอียด : ขนวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม
ผู้ขอใช้รถ : สุนีย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสุนีย์ ทวีกิจ นางสาวสินีรัตน์ เชิดเมืองปัก
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:01 น.
วันที่:26 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:26 ก.ย. 2562
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
99 สถานที่ไป :ธนาคารในเมือง
รายละเอียด : ไปจ่ายเช็คธนาคาร
ผู้ขอใช้รถ : รุ่งทิพย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:01 น.
วันที่:26 ก.ย. 2562
เวลา:13:00:00
วันที่:26 ก.ย. 2562
เวลา:15:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
100 สถานที่ไป :รับ ผอ.บัญัติ มูลนิธิ
รายละเอียด : ประชุมการเขียนรายงานผลการดำเนินงานบริการวิชาการ ฯ
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:24 ก.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:24 ก.ย. 2562
เวลา:10:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
101 สถานที่ไป :อ.เมือง + เอารถกะบะที่อู่มานะ
รายละเอียด : เอารถกะบะ
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:23 ก.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:23 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
102 สถานที่ไป :ไปรษณีย์ ซื้ออาหารว่าง ร้านปู
รายละเอียด : ส่งจดหมาย อาหารว่างโครงการอบรมเชิงปฏิบัตการงานวิจัย
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสุภัสสรา เลี่ยมสมบัติ นางสาวธัญลักษณ์ แสงวัฒนรัตน์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:23 ก.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:23 ก.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
103 สถานที่ไป :อ.เมืองตาก
รายละเอียด : ไปรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดประชุมสภาครั้งที่ 11/2562
ผู้ขอใช้รถ : ปิยธิดา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายเทอดศักดิ์ กากูล
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:20 ก.ย. 2562
เวลา:11:00:00
วันที่:20 ก.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
104 สถานที่ไป :อำเภอวังเจ้า
รายละเอียด : ดูพื้นที่ รร.บ้านสบยม
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางวีระวรรณ นางสุภัสสรา นายปรวิทย์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:20 ก.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:20 ก.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
105 สถานที่ไป :อ.บ้านตาก
รายละเอียด : เข้าร่วมปัจฉิมนิเทศ และประชาสัมพันธ์รับ นศ.
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:19 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:19 ก.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
106 สถานที่ไป :ไปรษณีย์
รายละเอียด : ส่งจดหมายราชการ
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : สุภัสสรา เลี่ยมสมบัติ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:19 ก.ย. 2562
เวลา:14:00:00
วันที่:19 ก.ย. 2562
เวลา:15:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
107 สถานที่ไป :ไปรษณีย์
รายละเอียด : ส่งจดหมายราชการ
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : สุภัสสรา เลี่ยมสมบัติ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:19 ก.ย. 2562
เวลา:14:00:00
วันที่:19 ก.ย. 2562
เวลา:15:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
108 สถานที่ไป :ร้านปูเอกสาร
รายละเอียด : ถ่ายเอกถ่ายหลักสูตรประกาศนียบัตร ผู้ช่วย พท. เข้าประชุมสภา วชช.ตาก
ผู้ขอใช้รถ : สุวรรณา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:18 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:18 ก.ย. 2562
เวลา:10:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
109 สถานที่ไป :อ.เมือง สสจ.ตาก
รายละเอียด : ประสานงานร้านค้า
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:17 ก.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:17 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
110 สถานที่ไป :มูลนิธิตันติสุนทร
รายละเอียด : ไปรับประธานสภา
ผู้ขอใช้รถ : ปรวิทย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายเทอดศักดิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:17 ก.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:17 ก.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
111 สถานที่ไป :โรงเรียนตาพิทยาคม
รายละเอียด : ส่งเอกสาร
ผู้ขอใช้รถ : ปรัตถจริยา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:02 น.
วันที่:16 ก.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:16 ก.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
112 สถานที่ไป :ห้าแยก
รายละเอียด : รับวัสดุ
ผู้ขอใช้รถ : ปรวิทย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายปรวิทย์ นายเทอดศักดิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 30 ก.ย. 2562, 14:01 น.
วันที่:16 ก.ย. 2562
เวลา:13:00:00
วันที่:16 ก.ย. 2562
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
113 สถานที่ไป :จังหวัดนครปฐม
รายละเอียด : ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ผู้ขอใช้รถ : สลิลทิพย์ ใช้น้ำมัน : งบดำเนินงาน
ผู้ร่วมเดินทาง : นายสุรเสน ทั่งทอง นายอนุชา มูลมัย นายเด่นศักดิ์ หอมหวล นางสาวชมภู ไชยวงษ์ นางสาวรัตนภรณ์ ปานช้าง
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:55 น.
วันที่:10 ก.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:13 ก.ย. 2562
เวลา:22:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
114 สถานที่ไป :อ.เมือง ไทวัสดุ
รายละเอียด : จัดซื้อของ
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:55 น.
วันที่:10 ก.ย. 2562
เวลา:13:00:00
วันที่:10 ก.ย. 2562
เวลา:14:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
115 สถานที่ไป :ศูนย์ส่งเสริมอาชีพอนุบาลตาก
รายละเอียด : ขนของและไปจัดสถานที่
ผู้ขอใช้รถ : สุนีย์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสุนีย์ ทวีกิจ นางสาวสินีรัตน์ เชิดเมืองปัก
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:55 น.
วันที่:9 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:13 ก.ย. 2562
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
116 สถานที่ไป :ห้าแยกโฮมโปร
รายละเอียด : ขอใบเสนอราคาวัสดุ
ผู้ขอใช้รถ : วทัญชกรณ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ว่าที่ร้อยตรีหญิงวทัญชกรณ์ ลีดงบับ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:55 น.
วันที่:9 ก.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:9 ก.ย. 2562
เวลา:11:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
117 สถานที่ไป :อ.วังเจ้า
รายละเอียด : ไปรับหน่อกล้วยมาปลูก
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:54 น.
วันที่:9 ก.ย. 2562
เวลา:15:00:00
วันที่:9 ก.ย. 2562
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
118 สถานที่ไป :อ.เมือง ริมน้ำ
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์รับ นศ.
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:54 น.
วันที่:7 ก.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:7 ก.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
119 สถานที่ไป :มูลนิธิท่านอุดร
รายละเอียด : นำเอกสารไปให้ประธานสภา
ผู้ขอใช้รถ : ปิยธิดา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายเทอดศักดิ์ กากูล
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:54 น.
วันที่:6 ก.ย. 2562
เวลา:13:00:00
วันที่:6 ก.ย. 2562
เวลา:14:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
120 สถานที่ไป :อ.เมือง เรือนจำ
รายละเอียด : ติดต่อประสานงานบุคลากรในเรือนจำ
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:54 น.
วันที่:6 ก.ย. 2562
เวลา:11:00:00
วันที่:6 ก.ย. 2562
เวลา:13:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
121 สถานที่ไป :เรือนจำกลางตาก จ.ตาก
รายละเอียด : ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
ผู้ขอใช้รถ : ปวีณา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวชมภู ไชยวงษ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:54 น.
วันที่:5 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:5 ก.ย. 2562
เวลา:12:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
122 สถานที่ไป :มูลนิธิท่านอุดร
รายละเอียด : นำเอกสารไปให้ประธานสภา
ผู้ขอใช้รถ : ปิยธิดา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายเทอดศักดิ์ กากูล
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:54 น.
วันที่:4 ก.ย. 2562
เวลา:10:00:00
วันที่:4 ก.ย. 2562
เวลา:11:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปมาแล้ว
123 สถานที่ไป :อ.เมือง + รร.อนุบาลตาก
รายละเอียด : รับใบเสนอราคาและตรวจสอบสถานที่
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 12 ก.ย. 2562, 10:54 น.
วันที่:4 ก.ย. 2562
เวลา:08:00:00
วันที่:4 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปมาแล้ว
124 สถานที่ไป :ม.ราชภัฎกำแพงเพชร แม่สอด
รายละเอียด : ประสานงานวิทยากร
ผู้ขอใช้รถ : ภัทรพงศ์ ใช้น้ำมัน : โครงการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมแผนพัฒนาอาชีพ ศบ.อ.
ผู้ร่วมเดินทาง : รองเปรมจิต มอร์ซิง
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 6 ก.ย. 2562, 11:26 น.
วันที่:3 ก.ย. 2562
เวลา:09:00:00
วันที่:3 ก.ย. 2562
เวลา:17:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
125 สถานที่ไป :อ.เมือง + ห้าแยก
รายละเอียด : ใบเสนอราคา
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ทรงพล จันทร์ฤิทธิ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 6 ก.ย. 2562, 11:26 น.
วันที่:3 ก.ย. 2562
เวลา:13:00:00
วันที่:3 ก.ย. 2562
เวลา:14:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
126 สถานที่ไป :เรือนจำกลางตาก จ.ตาก
รายละเอียด : ติดต่อประสานงาน วัสดุ ห้องเรียนเรือนจำกลางตาก
ผู้ขอใช้รถ : ปวีณา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายสมศักดิ์ บุญเย็นธรรมชาติ น.สธิดารัตน์ ชูชื่น
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 6 ก.ย. 2562, 11:26 น.
วันที่:2 ก.ย. 2562
เวลา:11:00:00
วันที่:2 ก.ย. 2562
เวลา:13:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว
127 สถานที่ไป :อบต.วังหิน
รายละเอียด : ประสานงาน
ผู้ขอใช้รถ : วทัญชกรณ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : ว่าที่ร้อยตรีหญิงวทัญชกรณ์ ลีดงบับ น.ส.ปิยรัตน์ เกิดแสง
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 6 ก.ย. 2562, 11:26 น.
วันที่:2 ก.ย. 2562
เวลา:14:00:00
วันที่:2 ก.ย. 2562
เวลา:15:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ ไปมาแล้ว