[แสดงตารางการใช้รถ]=[แสดงตารางการทั้งหมด]=[เข้าใช้งานระบบ]
<--ผู้ใช้งานระบบทุกท่านขอความกรุณาPrintพร้อมแนบเอกสารการไปราชการเสนอตามลำดับ--> +++ ตารางการใช้รถ+++
ลำดับ สถานที่ไป วันที่/เวลาเดินทางไป วันที่/เวลาเดินทางกลับ รถ สถานะ
(ผอ.อนุมัติ/ไม่อนุม้ติ)
สถานะรถ
1 สถานที่ไป :ท่าสองยาง
รายละเอียด : ปฏิบัติการสอน
ผู้ขอใช้รถ : ปิยรัตน์ ใช้น้ำมัน : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 3 ก.ค. 2563, 12:18 น.
วันที่:3 ก.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:6 ก.ค. 2563
เวลา:17:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปราชการ
2 สถานที่ไป :สถานีวิทยุ ไปรษณีย์ตาก
รายละเอียด : นำส่งเอกสาร
ผู้ขอใช้รถ : สุภัสสรา ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 3 ก.ค. 2563, 11:05 น.
วันที่:3 ก.ค. 2563
เวลา:14:00:00
วันที่:3 ก.ค. 2563
เวลา:15:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ อยู่ที่วิลัย
3 สถานที่ไป :อ.เมือง + ศูนย์ฝึกอาชีพ
รายละเอียด : ติดตั้งโปรเจ็คเตอร์+ย้าย
ผู้ขอใช้รถ : สมศักดิ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 3 ก.ค. 2563, 13:56 น.
วันที่:3 ก.ค. 2563
เวลา:14:00:00
วันที่:3 ก.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ อยู่ที่วิลัย
4 สถานที่ไป :โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว
รายละเอียด : ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และติดตามการจัดการเรียนการสอน
ผู้ขอใช้รถ : สุวรรณา ใช้น้ำมัน : หมวดงบดำเนินงาน รายการนิเทศติดตาม
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวชมภู ไชยวงษ์ นางสาวธิดารัตน์ ชูชื่น นางสาวปวีณา พรมอ้าย ฯลฯ
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 3 ก.ค. 2563, 12:18 น.
วันที่:4 ก.ค. 2563
เวลา:07:00:00
วันที่:4 ก.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถตู้ อนุมัติ อยู่ที่วิลัย
5 สถานที่ไป :บ้านหม่องวา บ้านห้วยปลากอง
รายละเอียด : จัดกิจกรรมโครงการแนวทางการพัฒนาผ้าทอกระเหรี่ยง
ผู้ขอใช้รถ : ธัญลักษณ์ ใช้น้ำมัน : โครงการแนวทางการพัฒนาผ้าทอกระเหรี่ยง
ผู้ร่วมเดินทาง : กรรณิการ์ ศิริพร ธัญลักษณ์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 3 ก.ค. 2563, 12:18 น.
วันที่:5 ก.ค. 2563
เวลา:06:00:00
วันที่:7 ก.ค. 2563
เวลา:19:00:00
รถตู้ อนุมัติ อยู่ที่วิลัย