[แสดงตารางการใช้รถ]=[แสดงตารางการทั้งหมด]=[เข้าใช้งานระบบ]
<--ผู้ใช้งานระบบทุกท่านขอความกรุณาPrintพร้อมแนบเอกสารการไปราชการเสนอตามลำดับ--> +++ ตารางการใช้รถ+++
ลำดับ สถานที่ไป วันที่/เวลาเดินทางไป วันที่/เวลาเดินทางกลับ รถ สถานะ
(ผอ.อนุมัติ/ไม่อนุม้ติ)
สถานะรถ
1 สถานที่ไป :โรงแรมปรินท์พาเลช
รายละเอียด : กสศ
ผู้ขอใช้รถ : ปรัตถจริยา ใช้น้ำมัน : โครงการ
ผู้ร่วมเดินทาง : นักศึกษา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ก.ย. 2563, 10:12 น.
วันที่:24 ก.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:25 ก.ย. 2563
เวลา:18:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปราชการ
2 สถานที่ไป :ศูนย์ ISUZU
รายละเอียด : นำรถไปซ่อม
ผู้ขอใช้รถ : มงคล ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ก.ย. 2563, 14:14 น.
วันที่:24 ก.ย. 2563
เวลา:14:00:00
วันที่:24 ก.ย. 2563
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ อยู่ที่วิลัย
3 สถานที่ไป :โรงแรมมิราเคิล กทม.
รายละเอียด : ประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพี่เลี้ยงฯ
ผู้ขอใช้รถ : เปรมจิต ใช้น้ำมัน : มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผู้ร่วมเดินทาง : นางเปรมจิต มอร์ซิง, นางสาวมัลลิกา แดงประเสริฐ, นายศุภกฤต บุญจินนา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 16 ก.ย. 2563, 13:17 น.
วันที่:26 ก.ย. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:27 ก.ย. 2563
เวลา:23:00:00
รถตู้ อนุมัติ อยู่ที่วิลัย
4 สถานที่ไป :อำเภอแม่สอด
รายละเอียด : ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก
ผู้ขอใช้รถ : วทัญชกรณ์ ใช้น้ำมัน : ส่วนกลาง
ผู้ร่วมเดินทาง : นายอารักษ์ อนุชปรีดา
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 24 ก.ย. 2563, 10:12 น.
วันที่:29 ก.ย. 2563
เวลา:07:00:00
วันที่:29 ก.ย. 2563
เวลา:13:00:00
รถตู้ อนุมัติ อยู่ที่วิลัย