[แสดงตารางการใช้รถ]=[แสดงตารางการทั้งหมด]=[เข้าใช้งานระบบ]
<--ผู้ใช้งานระบบทุกท่านขอความกรุณาPrintพร้อมแนบเอกสารการไปราชการเสนอตามลำดับ--> +++ ตารางการใช้รถ+++
ลำดับ สถานที่ไป วันที่/เวลาเดินทางไป วันที่/เวลาเดินทางกลับ รถ สถานะ
(ผอ.อนุมัติ/ไม่อนุม้ติ)
สถานะรถ
1 สถานที่ไป :อ.แม่สอด อ.แม่ระมาด
รายละเอียด : โครงการท่องเที่ยว
ผู้ขอใช้รถ : กรรณิการ์ ใช้น้ำมัน : โครงการท่องเที่ยว
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาววัชรินทร์รัตน์ ศรีสมุทร
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 7 ส.ค. 2563, 10:06 น.
วันที่:7 ส.ค. 2563
เวลา:06:00:00
วันที่:8 ส.ค. 2563
เวลา:19:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ ไปราชการ
2 สถานที่ไป :เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
รายละเอียด : ร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และประชุมสร้างโอกาสทางการศึกษาผ่านทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง
ผู้ขอใช้รถ : สุวรรณา ใช้น้ำมัน : โครงการ กสศ.
ผู้ร่วมเดินทาง : นางสาวชมภู ไชยวงษ์ นางสาวปรัตถจริยา วิสุทธิวัมมิก
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 7 ส.ค. 2563, 10:07 น.
วันที่:7 ส.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:9 ส.ค. 2563
เวลา:22:00:00
รถตู้ อนุมัติ ไปราชการ
3 สถานที่ไป :โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี ตำบลช่อ
รายละเอียด : MOU ความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้ขอใช้รถ : อรวรรณ ใช้น้ำมัน : งบบริหารผู้บริหาร
ผู้ร่วมเดินทาง : นายอารักษ์ อนุชปรีดา ว่าที่ ร.ต.วทัญชกรณ์ ลีดงบับ น.ส.อรวรรณ จันทร์ยานนท์
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 7 ส.ค. 2563, 12:35 น.
วันที่:11 ส.ค. 2563
เวลา:07:00:00
วันที่:11 ส.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถตู้ ไม่อนุมัติ อยู่ที่วิลัย
4 สถานที่ไป :อำเภอสามเงา
รายละเอียด : ารประชุมถอดบทเรียนศูนย์วิจัยชุมชน
ผู้ขอใช้รถ : เด่นศักดิ์ ใช้น้ำมัน : โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชน : เครือข่ายการจัดการไฟป่า การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 6 ส.ค. 2563, 13:33 น.
วันที่:14 ส.ค. 2563
เวลา:07:00:00
วันที่:14 ส.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู ไม่อนุมัติ อยู่ที่วิลัย
5 สถานที่ไป :ท่าสองยาง แม่สอด พบพระ
รายละเอียด : ไปปฎิบัติติดตามการจัดกาเรียนการสอนออนไลน์รายวิชาการจัดการศึกษาปฐมวัย
ผู้ขอใช้รถ : เด่นศักดิ์ ใช้น้ำมัน : โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรจัดการเรียนรู้ผ่านระบบการเรียนออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจ
ผู้ร่วมเดินทาง : -
วันที่-เวลาบันทึกข้อมูล : 31 ก.ค. 2563, 16:19 น.
วันที่:21 ส.ค. 2563
เวลา:09:00:00
วันที่:23 ส.ค. 2563
เวลา:16:00:00
รถกระบะ 4 ประตู อนุมัติ อยู่ที่วิลัย