+++ ตารางการใช้ห้อง+++ [แสดงตารางการใช้ห้อง]=[เข้าใช้งานระบบ]
ลำดับ
วันที่เริ่ม-สิ้นสุด
ห้อง
ชื่อผู้จอง
สถานะ
สถานะดำเนินการ
หมายเหตุ
1
วันที่เริ่ม : 28 ก.ย. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 28 ก.ย. 2563/12:00
เรื่อง : การประชุมบุคลากรประจำเดือน ก.ย. 63
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (35) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง ห้องประชุม โปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
สุภัสสรา ยังไม่ได้รับเรื่อง งานอาคารยังไม่ได้ดำเนินงาน -
2
วันที่เริ่ม : 26 ก.ย. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 26 ก.ย. 2563/12:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (20) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์,เครื่องเสียง
กรณิกา ยังไม่ได้รับเรื่อง งานอาคารยังไม่ได้ดำเนินงาน -
3
วันที่เริ่ม : 12 ก.ย. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 13 ก.ย. 2563/19:00
เรื่อง : จัดติวสอบใบประกอบ
ห้อง : ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ จำนวนผู้เข้า : (20) คน
รายการอุปกรณ์ : สาย HDMI
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
4
วันที่เริ่ม : 15 ก.ย. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 15 ก.ย. 2563/12:00
เรื่อง : ประชุมพิจารณาเงินเดือน ขรก และ พรก
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล (VDO Confrence) จำนวนผู้เข้า : (6) คน
รายการอุปกรณ์ : เก้าอี้ 6 ตัว
ธัญลักษณ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอแม่บ้านดูแลน้ำดื่ม
5
วันที่เริ่ม : 15 ก.ย. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 15 ก.ย. 2563/16:00
เรื่อง : ประชุมสรุปบทเรียนและผลการดำเนินงาน ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ห้อง : หอประชุมตัณติสุนทร จำนวนผู้เข้า : (112) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์โครโฟน (ไมค์ลอย) 2 ตัว Projector 1 ตัว โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 112 ตัว พร้อมจัดที่รับประทานอาหารของกรรมการ จำนวน 15 คน โต๊ะยาว จัดวางอาหารสำหรับบริการตนเอง จำนวน 2 แถวๆละ 2-3 ตัว
เด่นศักดิ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว *
6
วันที่เริ่ม : 13 ก.ย. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 13 ก.ย. 2563/17:00
เรื่อง : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเพื่อจัดประสบการณ์เสริมสร้างทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (40) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์โครโฟน (ไมค์ลอย) 3 ตัว Projector 1 ตัว โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 40 ตัว พร้อมจัดที่รับประทานอาหารชองวิทยากรในห้อง Con
เด่นศักดิ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว *
7
วันที่เริ่ม : 12 ก.ย. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 12 ก.ย. 2563/12:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (20) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์,เครื่องเสียง
กรณิกา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
8
วันที่เริ่ม : 11 ก.ย. 2563/13:00
วันที่สิ้นสุด : 11 ก.ย. 2563/16:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (12) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่อง เสียง ไมค์
อรวรรณ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
9
วันที่เริ่ม : 4 ก.ย. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 7 ก.ย. 2563/20:00
เรื่อง : ติวสอบใบประกอบวิชาชีพ
ห้อง : ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ จำนวนผู้เข้า : (26) คน
รายการอุปกรณ์ : จัดโต๊ะห้องประชุม
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
10
วันที่เริ่ม : 26 ส.ค. 2563/13:00
วันที่สิ้นสุด : 26 ส.ค. 2563/15:00
เรื่อง : พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบผลการเรียน
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (12) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง ไมค์ อุปกรร์จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ปวีณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอแม่บ้านช่วยจัดชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม
11
วันที่เริ่ม : 28 ส.ค. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 28 ส.ค. 2563/12:00
เรื่อง : เขตพื้นที่ขอใช้ห้องประชุมฯ
ห้อง : หอประชุมตัณติสุนทร จำนวนผู้เข้า : (100) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง+โปรเจ็คเตอร์+ไมลอย+ไมล์สาย
สมศักดิ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว จะเข้ามาดูหน้างานวันที่ 27 สิงหาคม อีกครั้ง
12
วันที่เริ่ม : 31 ส.ค. 2563/13:00
วันที่สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2563/16:00
เรื่อง : การประชุมบุคลากรประจำเดือน ส.ค. 63
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (45) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง ห้องประชุม โปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
สุภัสสรา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
13
วันที่เริ่ม : 3 ก.ย. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 3 ก.ย. 2563/17:00
เรื่อง : อบรมการใช้เครื่องมือออนไลน์สำหรับการสอน Active Learning
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมโครโฟน โปรแจ็คเตอร์ และชุดเครื่องเสียง
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว จัดโต๊ะอบรมแบบ 1 โต๊ะ นั่ง 2 คน หันหน้าเข้าเวที
14
วันที่เริ่ม : 11 ก.ย. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 11 ก.ย. 2563/14:00
เรื่อง : ประชุมกรรมการส่งเสริม
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (12) คน
รายการอุปกรณ์ : ชุดไมค์ (ที่พูดในห้องประชุมปกติค่ะ)
วีณารัตน์ อนุมัติ งานอาคารยังไม่ได้ดำเนินงาน ขอแม่บ้านช่วยดูอาหารด้วยค่ะ
15
วันที่เริ่ม : 22 ส.ค. 2563/12:00
วันที่สิ้นสุด : 23 ส.ค. 2563/18:00
เรื่อง : จัดกิจกรรมไหว้ครูแพทย์แผนไทย
ห้อง : หอประชุมศูนย์ส่งเสริมอาชพฯ จำนวนผู้เข้า : (100) คน
รายการอุปกรณ์ : โต๊ะหมู่บูชา 2 ชุด จากห้องสารสนเทศ 1 จากหอประชุม 1 /พ่อปู่ชีวก/แสตนพิธีกร/ชุดโซฟารับแขก/คูเล่อร์น้ำเย็น 2/คูเล่อร์น้ำร้อน 1/ตารบัตพระ 9/พระพุทธรูป ชุดแจกัน เชิงเทียนครบ/
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอแม่บ้านทำความสะอาดเบื้องต้น ของทุกอย่างขอรบกวนขนไปให้ ภายในวันอังคาร กราบขอบพระคุณ
16
วันที่เริ่ม : 24 ส.ค. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 28 ส.ค. 2563/17:00
เรื่อง : อมรมทักษะภาษาอังกฤษ
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมโครโฟน โปรแจ็คเตอร์ และชุดเครื่องเสียง
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
17
วันที่เริ่ม : 26 ก.ค. 2563/07:00
วันที่สิ้นสุด : 26 ก.ค. 2563/12:00
เรื่อง : ไหว้ครู
ห้อง : หอประชุมศูนย์ส่งเสริมอาชพฯ จำนวนผู้เข้า : (130) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์ พร้อมลำโพง 2 ชุด โซฟา 1 เก้าอี้เบาะ 12 ตัว โต๊ะหน้าขาวพร้อมผ้าคลุม 5 ตัว เก้าอี้ น้ำเงิน ธรรมดา 10 ตัว
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
18
วันที่เริ่ม : 23 ก.ค. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 24 ก.ค. 2563/16:00
เรื่อง : กองทุนกสศ.
ห้อง : หอประชุมตัณติสุนทร จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์โครโฟน 2 ตัว เก้าอี้เบาะสีน้ำเงิน 10 ตัว
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
19
วันที่เริ่ม : 26 ก.ค. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 26 ก.ค. 2563/16:00
เรื่อง : กิจกรรมไหว้ครู
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (60) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมโครโฟน
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
20
วันที่เริ่ม : 25 ก.ค. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 25 ก.ค. 2563/17:00
เรื่อง : อบรมออนไลน์ ให้กับนักศึกษา สาขาการปกครองท้องถิ่น (ห้องเรียนออนไลน์)
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (40) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมโครโฟน โปรแจ็คเตอร์
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว จัดโต๊ะอบรมแบบ 1 โต๊ะ นั่ง 2 คน หันหน้าเข้าเวที
21
วันที่เริ่ม : 24 ก.ค. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 24 ก.ค. 2563/16:00
เรื่อง : ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมโครโฟน โปรแจ็คเตอร์
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว จัดโต๊ะแบบกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5-7 คน
22
วันที่เริ่ม : 23 ก.ค. 2563/13:00
วันที่สิ้นสุด : 23 ก.ค. 2563/16:00
เรื่อง : การประชุมบุคลากรประจำเดือน ก.ค. 63
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (45) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง ห้องประชุม
สุภัสสรา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
23
วันที่เริ่ม : 14 ก.ค. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 14 ก.ค. 2563/11:00
เรื่อง : ประชุมกลั่นกรองผลการเรียน
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (10) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์
ปวีณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
24
วันที่เริ่ม : 13 ก.ค. 2563/14:00
วันที่สิ้นสุด : 13 ก.ค. 2563/15:00
เรื่อง : ประชุมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์ประชุม เครื่องเสียง
ธัญลักษณ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
25
วันที่เริ่ม : 13 ก.ค. 2563/14:00
วันที่สิ้นสุด : 13 ก.ค. 2563/15:00
เรื่อง : ประชุมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์ประชุม เครื่องเสียง
ธัญลักษณ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
26
วันที่เริ่ม : 13 ก.ค. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 13 ก.ค. 2563/14:00
เรื่อง : สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างบริการ
ห้อง : ห้องเกียรติยศ จำนวนผู้เข้า : (4) คน
รายการอุปกรณ์ : -
ศิริพร อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
27
วันที่เริ่ม : 8 ก.ค. 2563/07:00
วันที่สิ้นสุด : 8 ก.ค. 2563/17:00
เรื่อง : ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (35) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์,เครื่องเสียง
อรวรรณ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -