+++ ตารางการใช้ห้อง+++ [แสดงตารางการใช้ห้อง]=[เข้าใช้งานระบบ]
ลำดับ
วันที่เริ่ม-สิ้นสุด
ห้อง
ชื่อผู้จอง
สถานะ
สถานะดำเนินการ
หมายเหตุ
1
วันที่เริ่ม : 26 ก.ค. 2563/07:00
วันที่สิ้นสุด : 26 ก.ค. 2563/12:00
เรื่อง : ไหว้ครู
ห้อง : หอประชุมศูนย์ส่งเสริมอาชพฯ จำนวนผู้เข้า : (130) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์ พร้อมลำโพง 2 ชุด โซฟา 1 เก้าอี้เบาะ 12 ตัว โต๊ะหน้าขาวพร้อมผ้าคลุม 5 ตัว เก้าอี้ น้ำเงิน ธรรมดา 10 ตัว
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
2
วันที่เริ่ม : 23 ก.ค. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 24 ก.ค. 2563/16:00
เรื่อง : กองทุนกสศ.
ห้อง : หอประชุมตัณติสุนทร จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์โครโฟน 2 ตัว เก้าอี้เบาะสีน้ำเงิน 10 ตัว
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
3
วันที่เริ่ม : 26 ก.ค. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 26 ก.ค. 2563/16:00
เรื่อง : กิจกรรมไหว้ครู
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (60) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมโครโฟน
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
4
วันที่เริ่ม : 25 ก.ค. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 25 ก.ค. 2563/17:00
เรื่อง : อบรมออนไลน์ ให้กับนักศึกษา สาขาการปกครองท้องถิ่น (ห้องเรียนออนไลน์)
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (40) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมโครโฟน โปรแจ็คเตอร์
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว จัดโต๊ะอบรมแบบ 1 โต๊ะ นั่ง 2 คน หันหน้าเข้าเวที
5
วันที่เริ่ม : 24 ก.ค. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 24 ก.ค. 2563/16:00
เรื่อง : ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมโครโฟน โปรแจ็คเตอร์
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว จัดโต๊ะแบบกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5-7 คน
6
วันที่เริ่ม : 23 ก.ค. 2563/13:00
วันที่สิ้นสุด : 23 ก.ค. 2563/16:00
เรื่อง : การประชุมบุคลากรประจำเดือน ก.ค. 63
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (45) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง ห้องประชุม
สุภัสสรา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
7
วันที่เริ่ม : 14 ก.ค. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 14 ก.ค. 2563/11:00
เรื่อง : ประชุมกลั่นกรองผลการเรียน
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (10) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์
ปวีณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
8
วันที่เริ่ม : 13 ก.ค. 2563/14:00
วันที่สิ้นสุด : 13 ก.ค. 2563/15:00
เรื่อง : ประชุมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์ประชุม เครื่องเสียง
ธัญลักษณ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
9
วันที่เริ่ม : 13 ก.ค. 2563/14:00
วันที่สิ้นสุด : 13 ก.ค. 2563/15:00
เรื่อง : ประชุมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์ประชุม เครื่องเสียง
ธัญลักษณ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
10
วันที่เริ่ม : 13 ก.ค. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 13 ก.ค. 2563/14:00
เรื่อง : สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างบริการ
ห้อง : ห้องเกียรติยศ จำนวนผู้เข้า : (4) คน
รายการอุปกรณ์ : -
ศิริพร อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
11
วันที่เริ่ม : 8 ก.ค. 2563/07:00
วันที่สิ้นสุด : 8 ก.ค. 2563/17:00
เรื่อง : ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (35) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์,เครื่องเสียง
อรวรรณ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -