+++ ตารางการใช้ห้อง+++ [แสดงตารางการใช้ห้อง]=[เข้าใช้งานระบบ]
ลำดับ
วันที่เริ่ม-สิ้นสุด
ห้อง
ชื่อผู้จอง
สถานะ
สถานะดำเนินการ
หมายเหตุ
1
วันที่เริ่ม : 29 ก.ค. 2564/10:00
วันที่สิ้นสุด : 29 ก.ค. 2564/15:00
เรื่อง : ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : account zoom
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-07-27 15:07:42
สุวรรณา อนุมัติ งานอาคารยังไม่ได้ดำเนินงาน ขอเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ zoom
2
วันที่เริ่ม : 30 ก.ค. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 30 ก.ค. 2564/13:00
เรื่อง : บริการวิชาการ เรื่อง การทำยาหม่องปละน้ำมันไพล
ห้อง : หอประชุมตัณติสุนทร จำนวนผู้เข้า : (40) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์, โปรเจกเตอร์, คอมพิเวตอร์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-07-27 09:31:43
อรกมล อนุมัติ งานอาคารยังไม่ได้ดำเนินงาน -
3
วันที่เริ่ม : 29 ก.ค. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 29 ก.ค. 2564/16:00
เรื่อง : โครงการสร้างแกนนำนักศึกษา ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
ห้อง : หอประชุมตัณติสุนทร จำนวนผู้เข้า : (45) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์ 2 ตัวพร้อมขาตั้ง เครื่องเสียง (แบบมีมิกซ) หรือสามารถต่ออุปกรณ์เล่นอิเล็คโทน เครื่องฉายโปรเทคเจอร์ พร้อมโน๊ตบุ๊ค 1 ตัว
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-07-26 23:05:49
กรณิกา อนุมัติ งานอาคารยังไม่ได้ดำเนินงาน -
4
วันที่เริ่ม : 23 ก.ค. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 6 ส.ค. 2564/17:00
เรื่อง : กักตัวนักศึกษา จาก ท่าสองยาง
ห้อง : ห้องเรียน(ทีลอซู) ชั้นที่ 1 ติดห้ององคมนตรี จำนวนผู้เข้า : (1) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-07-22 09:56:03
ศศิวิสาข์ อนุมัติ งานอาคารยังไม่ได้ดำเนินงาน -
5
วันที่เริ่ม : 22 ก.ค. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 22 ก.ค. 2564/12:00
เรื่อง : อบรมทำยาดม
ห้อง : หอประชุมตัณติสุนทร จำนวนผู้เข้า : (40) คน
รายการอุปกรณ์ : โต๊ะหน้าขาว 2 ตัว เก้า อี้ 10
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-07-21 12:13:53
ปรัตถจริยา อนุมัติ งานอาคารยังไม่ได้ดำเนินงาน ทำความสะอาดให้ด้วยคะ
6
วันที่เริ่ม : 22 ก.ค. 2564/10:00
วันที่สิ้นสุด : 22 ก.ค. 2564/11:00
เรื่อง : พิจารณากลั่นกรองผลการเรียน
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (5) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-07-19 14:54:07
ธิดารัตน์ อนุมัติ งานอาคารยังไม่ได้ดำเนินงาน -
7
วันที่เริ่ม : 20 ก.ค. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 20 ก.ค. 2564/12:00
เรื่อง : อบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) การดำเนินงานโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมโครโฟน โปรแจ็คเตอร์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-07-19 08:29:35
สุวรรณา อนุมัติ งานอาคารยังไม่ได้ดำเนินงาน จัดโต๊ะอบรมแบบ 1 โต๊ะ นั่ง 2 คน หันหน้าเข้าเวที
8
วันที่เริ่ม : 23 ก.ค. 2564/12:00
วันที่สิ้นสุด : 23 ก.ค. 2564/17:00
เรื่อง : ประชุมสภา ครั้งที่ 7/64
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (6) คน
รายการอุปกรณ์ : วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประชุม zoom
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-07-18 14:17:13
กรรณิการ์ อนุมัติ งานอาคารยังไม่ได้ดำเนินงาน แม่บ้านสำหรับจัดอาหารว่าง 1 คน โดยรับของที่ กรรณิการ์ บุญยัง และเจ้าหน้าที่ดูแลการจัดอุปกรณ์ประชุม zoom
9
วันที่เริ่ม : 19 ก.ค. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 19 ก.ค. 2564/12:00
เรื่อง : กิจกรรมการทำลูกประคบของนักศึกษาทุน กสศ.
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (50) คน
รายการอุปกรณ์ : โต๊ะ เก้าอี้
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-07-17 12:42:12
ศศิวิสาข์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว รบกวนทำความสะอาดห้องประชุม
10
วันที่เริ่ม : 14 ก.ค. 2564/13:00
วันที่สิ้นสุด : 14 ก.ค. 2564/16:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล (VDO Confrence) จำนวนผู้เข้า : (5) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-07-13 15:05:56
อรวรรณ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
11
วันที่เริ่ม : 19 ก.ค. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 19 ก.ค. 2564/16:00
เรื่อง : กิจกรรมการทำลูกประคบของนักศึกษาทุน กสศ.
ห้อง : หอประชุมตัณติสุนทร จำนวนผู้เข้า : (50) คน
รายการอุปกรณ์ : โต๊ะหน้าขาว เก้าอี้
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-07-12 09:15:15
ศศิวิสาข์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว รบกวนทำความสะอาดพื้นหอประชุมค่ะ
12
วันที่เริ่ม : 20 ก.ค. 2564/13:00
วันที่สิ้นสุด : 20 ก.ค. 2564/16:00
เรื่อง : ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (35) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์ , เครื่องเสียง ,โปรเจคเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ รููปแบบการประชุม
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-07-09 11:46:23
สุภัสสรา อนุมัติ งานอาคารยังไม่ได้ดำเนินงาน ระบบ ZOOM
13
วันที่เริ่ม : 12 ก.ค. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 12 ก.ค. 2564/11:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและราคากลางงานก่อสร้าง
ห้อง : ห้องรับรอง(ข้างห้องผู้อำนวยการ) จำนวนผู้เข้า : (5) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-07-09 10:30:20
ศิริพร อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอแม่บ้าน เสริฟน้ำ
14
วันที่เริ่ม : 16 ก.ค. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 16 ก.ค. 2564/17:00
เรื่อง : อบรมการสร้าง video animation ด้วย powtoon
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : account zoom
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-07-07 09:03:22
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบ zoom
15
วันที่เริ่ม : 5 ก.ค. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 5 ก.ค. 2564/12:00
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกผักปลอดสารพิษ"
ห้อง : หอประชุมตัณติสุนทร จำนวนผู้เข้า : (40) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง+โปรเจ็คเตอร์+ไมลอย+ไมล์สาย
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-07-03 09:03:14
สมศักดิ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
16
วันที่เริ่ม : 1 ก.ค. 2564/14:00
วันที่สิ้นสุด : 1 ก.ค. 2564/16:00
เรื่อง : สอนหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (20) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์, โปรเจกเตอร์, คอมพิเวตอร์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-06-29 09:17:47
อรกมล อนุมัติ ดำเนินการแล้ว รบกวนทำความสะอาดก่อนวันใช้ห้องเรียนหน่อยนะคะ
17
วันที่เริ่ม : 30 มิ.ย. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 30 มิ.ย. 2564/10:00
เรื่อง : สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างบริการ เจ้าหน้าที่งานส่งเสริมอาชีพ
ห้อง : ห้องรับรอง(ข้างห้องผู้อำนวยการ) จำนวนผู้เข้า : (4) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-06-27 22:19:50
ธัญลักษณ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
18
วันที่เริ่ม : 3 ก.ค. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 4 ก.ค. 2564/16:00
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ(องค์กรเครือข่ายชุมชน) ท่านบุญเลิศ
ห้อง : หอประชุมตัณติสุนทร จำนวนผู้เข้า : (50) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง+โปรเจ็คเตอร์+ไมลอย+ไมล์สาย
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-06-23 09:25:32
ภัทรภรณ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
19
วันที่เริ่ม : 29 มิ.ย. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 29 มิ.ย. 2564/17:00
เรื่อง : อบรมการสร้างงานนำเสนอ Infographic ด้วย Canva
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : account zoom
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-06-22 11:15:45
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว เปิดห้อง และควบคุมระบบการประชุม ให้กับวิทยากร
20
วันที่เริ่ม : 23 มิ.ย. 2564/10:00
วันที่สิ้นสุด : 23 มิ.ย. 2564/12:00
เรื่อง : พิจารณากลั่นกรองผลการเรียน
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (5) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-06-21 15:05:39
ปวีณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
21
วันที่เริ่ม : 22 มิ.ย. 2564/12:00
วันที่สิ้นสุด : 22 มิ.ย. 2564/16:00
เรื่อง : จัดประชุมสภา ครั้งที่ 6/64
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (16) คน
รายการอุปกรณ์ : อุปกรณ์สำหรับจัดประชุม zoom
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-06-21 00:54:45
กรรณิการ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ลักษณะการจัดห้องที่นั่งประชุมขอให้ประสานกับ อ.อนุชา / ขอแม่บ้านเพื่อจัดอาหารว่าง 1 คน
22
วันที่เริ่ม : 21 มิ.ย. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 21 มิ.ย. 2564/12:00
เรื่อง : จองใช้ห้องประชุมสภาเพื่อประชุมคณะทำงานโครงการฯ
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (12) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-06-20 14:29:51
ธนัชชนม์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
23
วันที่เริ่ม : 25 มิ.ย. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 25 มิ.ย. 2564/11:00
เรื่อง : สัมภาษณ์จ้างเหมา ตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป
ห้อง : ห้องรับรอง(ข้างห้องผู้อำนวยการ) จำนวนผู้เข้า : (5) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-06-20 12:19:27
ธัญลักษณ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
24
วันที่เริ่ม : 17 มิ.ย. 2564/13:00
วันที่สิ้นสุด : 17 มิ.ย. 2564/16:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (11) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-06-15 08:58:21
อรวรรณ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
25
วันที่เริ่ม : 16 มิ.ย. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 16 มิ.ย. 2564/12:00
เรื่อง : ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (35) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์ , เครื่องเสียง ,โปรเจคเตอร์ โต๊ะเก้าอี้ รููปแบบการประชุม
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-06-14 15:07:45
สุภัสสรา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
26
วันที่เริ่ม : 14 มิ.ย. 2564/10:00
วันที่สิ้นสุด : 14 มิ.ย. 2564/12:00
เรื่อง : เรื่องการจัดการเรียนการสอน
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (5) คน
รายการอุปกรณ์ : account zoom
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-06-14 08:20:38
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
27
วันที่เริ่ม : 8 มิ.ย. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 9 มิ.ย. 2564/16:00
เรื่อง : กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาทุน กสศ
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (35) คน
รายการอุปกรณ์ : ระบบเครื่องเสียงทั้งหมด ไมค์ 2 ตัวพร้อมชาตั้ง ระบบต่อโน็ตบุ๊ค โต๊ะ 12 ตัว เก้าอี้ 24 ตัว
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-06-04 10:46:38
มัลลิกา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
28
วันที่เริ่ม : 5 มิ.ย. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 5 มิ.ย. 2564/15:00
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการ(องค์กรเครือข่ายชุมชน) ท่านบุญเลิศ
ห้อง : หอประชุมตัณติสุนทร จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : โปรเจ็คเตอร์+ไมลอย3ตัว
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-06-02 09:18:49
ภัทรภรณ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
29
วันที่เริ่ม : 5 มิ.ย. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 6 มิ.ย. 2564/17:00
เรื่อง : ประชุมผู้สอนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา และเรียนรู้การใช้งาน Google for Education
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (5) คน
รายการอุปกรณ์ : account zoom
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-06-02 08:36:03
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
30
วันที่เริ่ม : 4 มิ.ย. 2564/10:00
วันที่สิ้นสุด : 4 มิ.ย. 2564/12:00
เรื่อง : ประชุมชี้แจงนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (5) คน
รายการอุปกรณ์ : account zoom
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-06-02 08:32:50
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
31
วันที่เริ่ม : 29 พ.ค. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 29 พ.ค. 2564/13:00
เรื่อง : สัมภาษณ์นักศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2564
ห้อง : ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ ชั้น 2 จำนวนผู้เข้า : (40) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-05-27 15:43:23
ปวีณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
32
วันที่เริ่ม : 25 พ.ค. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 25 พ.ค. 2564/12:00
เรื่อง : สัมภาษณ์ พนักงานจ้างบริการ
ห้อง : ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ ชั้น 2 จำนวนผู้เข้า : (5) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-05-21 11:17:33
ศิริพร อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
33
วันที่เริ่ม : 24 พ.ค. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 24 พ.ค. 2564/11:00
เรื่อง : ประชุมหารือโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การแพทย์แผนไทย ร่วมกับส.วชช.
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (10) คน
รายการอุปกรณ์ : กล้อง ไมค์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-05-21 10:29:29
อรกมล อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
34
วันที่เริ่ม : 21 พ.ค. 2564/12:00
วันที่สิ้นสุด : 21 พ.ค. 2564/17:00
เรื่อง : ประชุมสภา ครั้งที่ 5/64
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (6) คน
รายการอุปกรณ์ : วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประชุม zoom
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-05-19 09:41:33
กรรณิการ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว แม่บ้านสำหรับจัดอาหารว่าง 1 คน โดยรับของที่ กรรณิการ์ บุญยัง
35
วันที่เริ่ม : 20 พ.ค. 2564/13:00
วันที่สิ้นสุด : 20 พ.ค. 2564/16:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคลินิกการแพทย์แผนไทย
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (10) คน
รายการอุปกรณ์ : กล้อง, ไมค์, สายเชื่อมโน็ตบุ๊คสำหรับพรีเซ้น
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-05-18 23:44:21
อรกมล อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
36
วันที่เริ่ม : 13 พ.ค. 2564/13:00
วันที่สิ้นสุด : 13 พ.ค. 2564/15:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (5) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-05-12 16:18:24
อรวรรณ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
37
วันที่เริ่ม : 13 พ.ค. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 13 พ.ค. 2564/12:00
เรื่อง : กสศ
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (20) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค โปรเจคเตอร์ ลำโพง สายเสียง ปลั้ก3 ตา โต๊ะแบบนั่งเรียน
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-05-11 20:32:25
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
38
วันที่เริ่ม : 11 พ.ค. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 11 พ.ค. 2564/11:00
เรื่อง : เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (6) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-05-05 17:29:56
ธัญลักษณ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
39
วันที่เริ่ม : 11 พ.ค. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 11 พ.ค. 2564/11:00
เรื่อง : เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภาวิชาการ
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (6) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-05-05 17:29:52
ธัญลักษณ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
40
วันที่เริ่ม : 29 เม.ย. 2564/13:00
วันที่สิ้นสุด : 29 เม.ย. 2564/15:00
เรื่อง : ประชุมหารือคลินิกการแพทย์แผนไทย
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (15) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์​ กล้อง​ คอมพิวเตอร์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-04-26 12:33:40
อรกมล อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
41
วันที่เริ่ม : 29 เม.ย. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 29 เม.ย. 2564/12:00
เรื่อง : ประชุมพิจารณากลั่นกรองผลการเรียน ภาค2/63
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (6) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-04-23 07:51:34
ปวีณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
42
วันที่เริ่ม : 20 เม.ย. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 20 เม.ย. 2564/16:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนผู้ขอรับทุน กสศ.
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (15) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมโครโฟน โปรแจ็คเตอร์ และชุดเครื่องเสียง
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-04-16 14:34:20
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว 1.ยกเลิกที่จองห้องประชุมสภา ฯ 2.จัดโต๊ะเป็นรูปตัวยู
43
วันที่เริ่ม : 18 เม.ย. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 19 เม.ย. 2564/16:00
เรื่อง : ที่พักสำหรับนักเรียนทุน กสศ.เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะวิชาการหรือวิชาชีพ
ห้อง : ห้องเรียน(ทีลอซู) ชั้นที่ 1 ติดห้ององคมนตรี จำนวนผู้เข้า : (35) คน
รายการอุปกรณ์ : เสื่อปู่นอน
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-04-11 12:53:27
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
44
วันที่เริ่ม : 19 เม.ย. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 19 เม.ย. 2564/17:00
เรื่อง : กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาการ/วิชาชีพ นักศึกษา กสศ.
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (40) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมโครโฟน โปรแจ็คเตอร์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-04-11 12:49:35
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว จัดแต่เก้าอี้เป็นแถว
45
วันที่เริ่ม : 16 เม.ย. 2564/10:00
วันที่สิ้นสุด : 16 เม.ย. 2564/12:00
เรื่อง : ประชุมกรรมการสรรหาสภาวิทยาลัยชุมชนตาก
ห้อง : ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ ชั้น 2 จำนวนผู้เข้า : (3) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-04-09 16:10:19
สลิลทิพย์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
46
วันที่เริ่ม : 20 เม.ย. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 20 เม.ย. 2564/12:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนผู้ขอรับทุน กสศ.
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (20) คน
รายการอุปกรณ์ : ชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-04-08 13:21:24
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ให้แม่บ้านช่วยจัดเตรียมอาหารว่าง
47
วันที่เริ่ม : 6 เม.ย. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 6 เม.ย. 2564/14:00
เรื่อง : ท่านอุดรขอใช้ห้องประชุม(ร้อยเรื่องเมืองตาก)
ห้อง : ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ ชั้น 2 จำนวนผู้เข้า : (20) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง+ไมลอย+ขาตั้งไมล์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-04-02 11:42:23
สมศักดิ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว จัดเบรก20ชุดพร้อมน้ำดื่ม 2 โหล
48
วันที่เริ่ม : 7 เม.ย. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 7 เม.ย. 2564/17:00
เรื่อง : จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (45) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมโครโฟน เครื่องเสียง จอโปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-04-01 16:21:31
วีระวรรณ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอแม่บ้านช่วยดูแลเรื่องอาหาร และอาหารว่าง
49
วันที่เริ่ม : 29 มี.ค. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 25 มี.ค. 2564/12:00
เรื่อง : สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างบริการ
ห้อง : ห้องรับรอง(ข้างห้องผู้อำนวยการ) จำนวนผู้เข้า : (4) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-03-25 16:06:57
ศิริพร อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอแม่บ้าน เสริฟน้ำกรรมการสอบสัมภาษณ์ จำนวน 3 ท่าน
50
วันที่เริ่ม : 22 มี.ค. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 22 มี.ค. 2564/12:00
เรื่อง : ประชุมกรรมการพิจาณาเลื่อนเงินเดือน ขรก พรก
ห้อง : ห้องรับรอง(ข้างห้องผู้อำนวยการ) จำนวนผู้เข้า : (6) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-03-18 13:59:53
ธัญลักษณ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
51
วันที่เริ่ม : 16 มี.ค. 2564/13:00
วันที่สิ้นสุด : 18 มี.ค. 2564/17:00
เรื่อง : สอนนวดนักศึกษาทุน กสศ.
ห้อง : ห้องเรียน(ทีลอซู) ชั้นที่ 1 ติดห้ององคมนตรี จำนวนผู้เข้า : (25) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-03-11 08:43:04
อรกมล อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอความอนุเคราะห์แม่บ้านช่วยทำความสะอาดก่อนการสอน
52
วันที่เริ่ม : 16 มี.ค. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 16 มี.ค. 2564/16:00
เรื่อง : ประเมิน ผอ.วชช.ตาก
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (6) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับนำเสนองาน
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-03-08 11:10:26
ธัญลักษณ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว แม่บ้านดูแลชุดเบรค จำนวน 6 ชุด และจัดห้องทานอาหาร 6 ที่ ข้างห้อง ผอ.
53
วันที่เริ่ม : 16 มี.ค. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 16 มี.ค. 2564/12:00
เรื่อง : ประเมิน ผอ.วชช.ตาก
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (40) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์ เครื่องเสียง โต๊ะ เก้าอี้
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-03-08 10:57:39
ธัญลักษณ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว จัดห้องประชุมเป็นตัวยู
54
วันที่เริ่ม : 10 มี.ค. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 11 มี.ค. 2564/16:00
เรื่อง : ประชุมโครงการ กสศ
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (20) คน
รายการอุปกรณ์ : โปรเจคเตอร์ ไมโครโฟน เครื่องเสียง
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-03-05 13:20:58
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ใช้ โปรเจคเตอร์ ไมค์ลอย จัดห้องประชุมตัวยู แต่ไม่ต้องห่างมาก เอาขนาดเหมือนห้องประชุมพี่นีที่อนุบาล โต๊ะจัดจัดเบรก และลงชื่อ
55
วันที่เริ่ม : 12 มี.ค. 2564/13:00
วันที่สิ้นสุด : 12 มี.ค. 2564/16:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (13) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-03-05 08:26:02
อรวรรณ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
56
วันที่เริ่ม : 19 มี.ค. 2564/13:00
วันที่สิ้นสุด : 19 มี.ค. 2564/17:00
เรื่อง : ประชุมสภา ครั้งที่ 3/64
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (6) คน
รายการอุปกรณ์ : วัสดุอุปกรณ์สำหรับการประชุม zoom
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-03-05 08:06:57
กรรณิการ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว แม่บ้านสำหรับจัดอาหารว่าง 1 คน โดยรับของที่ ศิริพร โมมีเพชร
57
วันที่เริ่ม : 10 มี.ค. 2564/13:00
วันที่สิ้นสุด : 10 มี.ค. 2564/16:00
เรื่อง : โครงการจัดตั้งคลินิกแพทย์แผนไทยฯ และการดูแลนักศึกษา
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (12) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-03-03 11:42:12
ศศิวิสาข์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
58
วันที่เริ่ม : 8 มี.ค. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 9 มี.ค. 2564/16:00
เรื่อง : อบรม กสศ
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียงไมค์ สายเสียง ขาตั้งออนไลน์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-27 11:20:25
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว จัดโต๊ะแบบว่างนั่งเก้าอี้ มีโต๊ะไว้ด้านหลังวางของ สี่ตัว ที่เหลือชิดริม ขอถังน้ำเย็นพร้อมน้ำ ชุดเบรก 10 ชุด ถุงดำใส่ขยะ ทำความสะอาด
59
วันที่เริ่ม : 2 มี.ค. 2564/13:00
วันที่สิ้นสุด : 4 มี.ค. 2564/17:00
เรื่อง : สอนนวดเด็กทุน​ กสศ.
ห้อง : ห้องเรียน(ทีลอซู) ชั้นที่ 1 ติดห้ององคมนตรี จำนวนผู้เข้า : (25) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-25 15:18:54
อรกมล อนุมัติ ดำเนินการแล้ว รบกวนให้ทำความสะอาดก่อนวันใช้ห้อง
60
วันที่เริ่ม : 25 ก.พ. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 25 ก.พ. 2564/10:00
เรื่อง : ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (3) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-24 08:30:47
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
61
วันที่เริ่ม : 25 ก.พ. 2564/13:00
วันที่สิ้นสุด : 25 ก.พ. 2564/16:00
เรื่อง : ประชุมบุคลากรวิทยาลัยชุมชนตาก
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (35) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์ เครื่องเสียง
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-22 11:15:54
สุภัสสรา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
62
วันที่เริ่ม : 24 ก.พ. 2564/10:00
วันที่สิ้นสุด : 22 ก.พ. 2564/12:00
เรื่อง : พิจารณากลั่นกรองผลการเรียน
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (13) คน
รายการอุปกรณ์ : อุปกรณ์จัดเบรก จำนวน 13 ชุด
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-22 10:42:17
ปวีณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอความอนุเคราะห์แม่บ้านช่วยเสริฟอาหารว่างและเครื่องดื่ม
63
วันที่เริ่ม : 24 ก.พ. 2564/10:00
วันที่สิ้นสุด : 24 ก.พ. 2564/12:00
เรื่อง : พิจารณากลั่นกรองผลการเรียน
ห้อง : หอประชุมตัณติสุนทร จำนวนผู้เข้า : (13) คน
รายการอุปกรณ์ : อุปกรณ์จัดเบรก จำนวน 13 ชุด
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-22 10:23:53
ปวีณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอความอนุเคราะห์แม่บ้านช่วยเสริฟอาหารว่างและเครื่องดื่ม
64
วันที่เริ่ม : 22 ก.พ. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 22 ก.พ. 2564/17:00
เรื่อง : วันจันทร์ที่ 22 ก.พ. 2564 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษา ฯ
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (4) คน
รายการอุปกรณ์ : โน๊คบุ๊ค
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-21 14:49:34
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
65
วันที่เริ่ม : 23 ก.พ. 2564/13:00
วันที่สิ้นสุด : 23 ก.พ. 2564/17:00
เรื่อง : ประชุมสภา zoom
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (6) คน
รายการอุปกรณ์ : คอมพิวเตอร์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-17 15:12:56
กรรณิการ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว คอมพิวเตอร์
66
วันที่เริ่ม : 23 ก.พ. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 25 ก.พ. 2564/16:00
เรื่อง : สอนนวดไทยนักศึกษาทุนกสศ.
ห้อง : ห้องเรียน(ทีลอซู) ชั้นที่ 1 ติดห้ององคมนตรี จำนวนผู้เข้า : (25) คน
รายการอุปกรณ์ : พัดลม ไมค์ลอยพร้อมเครื่องเสียง ปลั๊ก3ตา
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-17 15:12:56
อรกมล อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอความอนุเคราะห์แม่บ้านช่วยทำความสะอาดก่อนการสอน
67
วันที่เริ่ม : 22 ก.พ. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 22 ก.พ. 2564/16:00
เรื่อง : ประชุมอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง (กสศ.)
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (11) คน
รายการอุปกรณ์ : *
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-17 15:12:56
กรณิกา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว *
68
วันที่เริ่ม : 18 ก.พ. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 18 ก.พ. 2564/16:00
เรื่อง : ประชุม สนทนากลุ่มกับผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ห้อง : ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ ชั้น 2 จำนวนผู้เข้า : (14) คน
รายการอุปกรณ์ : สายHDMI ต่อกับ จอโทรทัศน์, เครื่องเสียง พร้อมไมค์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-17 15:12:56
เด่นศักดิ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอแม่บ้านจัดเตรียมสถานที่และอาหารว่าง
69
วันที่เริ่ม : 13 ก.พ. 2564/18:00
วันที่สิ้นสุด : 14 ก.พ. 2564/18:00
เรื่อง : จัดการเรียนการสอนออนไลน์
ห้อง : ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ ชั้น 2 จำนวนผู้เข้า : (20) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-17 15:12:53
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอแม่บ้านช่วยนำผ้าปูไปซักด้วยค่ะ
70
วันที่เริ่ม : 16 ก.พ. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 16 ก.พ. 2564/14:00
เรื่อง : ประชุมกรรมการส่งเสริม
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (4) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-17 15:12:33
วีณารัตน์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอความอนุเคราะห์แม่บ้านดูแลน้ำดื่ม อาหารว่างด้วยค่ะ
71
วันที่เริ่ม : 11 ก.พ. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 11 ก.พ. 2563/12:00
เรื่อง : สัมภาษณ์ผู้สมัครงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมฯ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล)
ห้อง : ห้องรับรอง(ข้างห้องผู้อำนวยการ) จำนวนผู้เข้า : (10) คน
รายการอุปกรณ์ : โต๊ะ เก้าอี้
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-17 15:12:25
สลิลทิพย์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว *
72
วันที่เริ่ม : 16 ก.พ. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 16 ก.พ. 2564/14:00
เรื่อง : ประชุมกรรมการส่งเสริม
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (12) คน
รายการอุปกรณ์ : ชุดไมค์ (ที่พูดในห้องประชุมปกติค่ะ)
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-17 15:12:08
วีณารัตน์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอความอนุเคราะห์แม่บ้านดูแลน้ำดื่ม อาหารว่างด้วยค่ะ
73
วันที่เริ่ม : 11 ก.พ. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 1 ก.พ. 2564/16:00
เรื่อง : ประชุม สนทนากลุ่มกับผู้บริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน
ห้อง : ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ ชั้น 2 จำนวนผู้เข้า : (10) คน
รายการอุปกรณ์ : สายHDMI ต่อกับ จอโทรทัศน์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-17 15:12:12
เด่นศักดิ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลอาหาร และเครื่องดื่ม 1 คน
74
วันที่เริ่ม : 8 ก.พ. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 10 ก.พ. 2564/16:00
เรื่อง : กสศ
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค โปรเจคเตอร์ ลำโพง สายเสียง ปลั้ก3 ตา ถังน้ำเยน ถังน้ำเปล่า ชุดเบรก 5 โต๊ะแบบประชุม ถุงดำ
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-17 15:12:14
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว แม่บ้าน 1
75
วันที่เริ่ม : 10 ก.พ. 2564/13:00
วันที่สิ้นสุด : 10 ก.พ. 2564/16:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (11) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-08 13:29:05
อรวรรณ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว *
76
วันที่เริ่ม : 5 ก.พ. 2564/08:00
วันที่สิ้นสุด : 5 ก.พ. 2564/17:00
เรื่อง : ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (50) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์ 2 ตัว โปรเจ็คเตอร์ เครื่องเสียง
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-05 14:26:05
อรวรรณ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว *
77
วันที่เริ่ม : 2 ก.พ. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 2 ก.พ. 2564/16:00
เรื่อง : ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา
ห้อง : ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ ชั้น 2 จำนวนผู้เข้า : (15) คน
รายการอุปกรณ์ : จอคอมพิวเตอร์ และจอทีวี
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-04 10:06:03
สุนีย์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว มีที่สำนักงานเรียบร้อย
78
วันที่เริ่ม : 30 ม.ค. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 30 ม.ค. 2564/13:00
เรื่อง : ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล(Zoom) ข้างห้อง VDO Confrence จำนวนผู้เข้า : (5) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-01 10:15:51
ปวีณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
79
วันที่เริ่ม : 20 ก.ย. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 21 ก.ย. 2563/17:00
เรื่อง : ประชุมออนไลน์
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (7) คน
รายการอุปกรณ์ : ปลั้ก 3 ตา /2
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-02-01 10:15:55
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ใช้ห้องออนไลน์ค่ะ
80
วันที่เริ่ม : 12 ม.ค. 2564/09:00
วันที่สิ้นสุด : 12 ม.ค. 2564/12:00
เรื่อง : ประชุม การสร้างคลินิค
ห้อง : ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ ชั้น 2 จำนวนผู้เข้า : (10) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-01-18 15:04:34
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอเจ้าหน้าที่ศูนย์ ช่วย
81
วันที่เริ่ม : 11 ม.ค. 2564/13:00
วันที่สิ้นสุด : 11 ม.ค. 2564/16:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล (VDO Confrence) จำนวนผู้เข้า : (6) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่อง เสียง ไมค์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-01-18 15:04:36
อรวรรณ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
82
วันที่เริ่ม : 7 ม.ค. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 7 ม.ค. 2564/16:00
เรื่อง : ประชุมพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์ (ครั้งที่2)
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (20) คน
รายการอุปกรณ์ : โปรแจ็คเตอร์ และชุดเครื่องเสียงในห้องประชุม
วันที่บันทึกข้อมูล : 2021-01-11 10:40:59
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอโต๊ะหน้าขาว วางอาหารว่างและอาหารกลางวัน หน้าห้องประชุม
83
วันที่เริ่ม : 23 ธ.ค. 2563/13:00
วันที่สิ้นสุด : 23 ธ.ค. 2563/15:00
เรื่อง : พิจารณากลั่นกรองผลการเรียน
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (15) คน
รายการอุปกรณ์ : อุปกรณ์จัดเบรก จำนวน 15 ชุด
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-12-29 08:53:12
ปวีณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอความอนุเคราะห์แม่บ้านช่วยเสริฟอาหารว่างและเครื่องดื่ม
84
วันที่เริ่ม : 24 ธ.ค. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 24 ธ.ค. 2563/17:00
เรื่อง : ประชุมพัฒนาหลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชารัฐประศาสศาสตร์
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมโครโฟน โปรแจ็คเตอร์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-12-29 08:53:14
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอโต๊ะหน้าขาว วางอาหารว่างและอาหารกลางวัน หน้าห้องประชุม
85
วันที่เริ่ม : 16 ธ.ค. 2563/13:00
วันที่สิ้นสุด : 16 ธ.ค. 2563/16:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (12) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่อง เสียง ไมค์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-12-15 13:44:19
อรวรรณ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
86
วันที่เริ่ม : 17 ธ.ค. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 18 ธ.ค. 2563/17:00
เรื่อง : การฝึกอบรมทักษะการจัดการ เกมธุรกิจ สมุดมหัศจรรย์
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : โปรเจคเตอร์ ไมค์โครโฟน 2 โต๊ะหน้าขาว 8 ตัว จัดแบบเรียน
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-12-15 12:15:06
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
87
วันที่เริ่ม : 13 ธ.ค. 2563/14:00
วันที่สิ้นสุด : 13 ธ.ค. 2563/18:00
เรื่อง : จัดประชุมหน่วยจัดการศึกษา
ห้อง : ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ ชั้น 2 จำนวนผู้เข้า : (20) คน
รายการอุปกรณ์ : แม่บ้านจัดเบรก
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-12-15 13:44:07
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
88
วันที่เริ่ม : 27 พ.ย. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 28 พ.ย. 2563/16:00
เรื่อง : ประชุมโครงการ กสศ
ห้อง : ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ ชั้น 2 จำนวนผู้เข้า : (10) คน
รายการอุปกรณ์ : สาย HDMI แบบยาว
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-12-09 16:13:54
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอแม่บ้านทำความสะอาดเบื้องต้น และเสริฟเบรก เสริฟอาหารเที่ยง (น้ำเปล่าใช้ที่ศูนย์ เป็นแก้ว)
89
วันที่เริ่ม : 24 พ.ย. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 24 พ.ย. 2563/11:00
เรื่อง : พิจารณากลั่นกรองผลการเรียน
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (15) คน
รายการอุปกรณ์ : อุปกรณ์จัดเบรก จำนวน 15 ชุด
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-11-26 16:00:34
ปวีณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอความอนุเคราะห์แม่บ้านช่วยเสริฟอาหารว่างและเครื่องดื่ม
90
วันที่เริ่ม : 15 ธ.ค. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 15 ธ.ค. 2563/14:00
เรื่อง : ประชุมกรรมการส่งเสริม
ห้อง : ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ ชั้น 2 จำนวนผู้เข้า : (15) คน
รายการอุปกรณ์ : ชุดไมค์ (ที่พูดในห้องประชุมปกติค่ะ)
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-11-26 16:00:38
วีณารัตน์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ต้องการแม่บ้านดูแลบริการอาหาร/อาหารว่าง/น้ำดื่มด้วยค่ะ
91
วันที่เริ่ม : 12 พ.ย. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 12 พ.ย. 2563/16:00
เรื่อง : ประชุมตรวจงาน กสศ.
ห้อง : ห้องรับรอง(ข้างห้องผู้อำนวยการ) จำนวนผู้เข้า : (9) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-11-23 13:59:01
วีณารัตน์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
92
วันที่เริ่ม : 16 ต.ค. 2563/10:00
วันที่สิ้นสุด : 16 ต.ค. 2563/12:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการกำหนด TOR
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (5) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-10-16 09:58:47
ศิริพร อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
93
วันที่เริ่ม : 29 ต.ค. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 29 ต.ค. 2563/12:00
เรื่อง : ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (9) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่อง เสียง ไมค์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-11-03 11:09:21
อรวรรณ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
94
วันที่เริ่ม : 13 พ.ย. 2563/07:00
วันที่สิ้นสุด : 15 พ.ย. 2563/18:00
เรื่อง : ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (40) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่อง เสียง ไมค์ โปรเจ็คเตอร์ โน๊ตบุค
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-11-10 13:30:06
อรวรรณ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ห้องประชุมเล็กข้างๆจัดเอกสารประกอบการประเมินรายองค์ประกอบ ระดับหลักสูตรและระดับวิทยาลัย และห้องทานข้าวกลางวัน
95
วันที่เริ่ม : 14 ต.ค. 2563/13:00
วันที่สิ้นสุด : 14 ต.ค. 2563/16:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (12) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่อง เสียง ไมค์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-11-03 11:09:12
อรวรรณ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
96
วันที่เริ่ม : 4 ต.ค. 2563/13:00
วันที่สิ้นสุด : 4 ต.ค. 2563/17:00
เรื่อง : ประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์บริการแพทย์แผนไทย
ห้อง : ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ ชั้น 2 จำนวนผู้เข้า : (15) คน
รายการอุปกรณ์ : โน๊ตบุ๊ค โปรเจคเตอร์ ชุดเครื่องเสียง ไมค์โครโฟน
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-10-02 10:30:30
ชมภู อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
97
วันที่เริ่ม : 28 ก.ย. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 28 ก.ย. 2563/12:00
เรื่อง : การประชุมบุคลากรประจำเดือน ก.ย. 63
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (35) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง ห้องประชุม โปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-10-01 12:40:52
สุภัสสรา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
98
วันที่เริ่ม : 26 ก.ย. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 26 ก.ย. 2563/12:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (20) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์,เครื่องเสียง
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-10-01 12:40:55
กรณิกา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
99
วันที่เริ่ม : 12 ก.ย. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 13 ก.ย. 2563/19:00
เรื่อง : จัดติวสอบใบประกอบ
ห้อง : ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ ชั้น 2 จำนวนผู้เข้า : (20) คน
รายการอุปกรณ์ : สาย HDMI
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-09-21 14:04:24
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
100
วันที่เริ่ม : 15 ก.ย. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 15 ก.ย. 2563/12:00
เรื่อง : ประชุมพิจารณาเงินเดือน ขรก และ พรก
ห้อง : ห้องประชุมทางไกล (VDO Confrence) จำนวนผู้เข้า : (6) คน
รายการอุปกรณ์ : เก้าอี้ 6 ตัว
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-09-21 14:04:22
ธัญลักษณ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอแม่บ้านดูแลน้ำดื่ม
101
วันที่เริ่ม : 15 ก.ย. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 15 ก.ย. 2563/16:00
เรื่อง : ประชุมสรุปบทเรียนและผลการดำเนินงาน ของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ห้อง : หอประชุมตัณติสุนทร จำนวนผู้เข้า : (112) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์โครโฟน (ไมค์ลอย) 2 ตัว Projector 1 ตัว โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 112 ตัว พร้อมจัดที่รับประทานอาหารของกรรมการ จำนวน 15 คน โต๊ะยาว จัดวางอาหารสำหรับบริการตนเอง จำนวน 2 แถวๆละ 2-3 ตัว
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-09-10 14:41:15
เด่นศักดิ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว *
102
วันที่เริ่ม : 13 ก.ย. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 13 ก.ย. 2563/17:00
เรื่อง : การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กเพื่อจัดประสบการณ์เสริมสร้างทักษะทางสังคมสำหรับเด็กปฐมวัย
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (40) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์โครโฟน (ไมค์ลอย) 3 ตัว Projector 1 ตัว โต๊ะพร้อมเก้าอี้ จำนวน 40 ตัว พร้อมจัดที่รับประทานอาหารชองวิทยากรในห้อง Con
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-09-10 09:13:39
เด่นศักดิ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว *
103
วันที่เริ่ม : 12 ก.ย. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 12 ก.ย. 2563/12:00
เรื่อง : ประชุมคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (20) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์,เครื่องเสียง
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-09-21 14:04:30
กรณิกา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
104
วันที่เริ่ม : 11 ก.ย. 2563/13:00
วันที่สิ้นสุด : 11 ก.ย. 2563/16:00
เรื่อง : ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (12) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่อง เสียง ไมค์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-09-21 14:04:28
อรวรรณ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
105
วันที่เริ่ม : 4 ก.ย. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 7 ก.ย. 2563/20:00
เรื่อง : ติวสอบใบประกอบวิชาชีพ
ห้อง : ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมฯ ชั้น 2 จำนวนผู้เข้า : (26) คน
รายการอุปกรณ์ : จัดโต๊ะห้องประชุม
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-09-09 13:10:40
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
106
วันที่เริ่ม : 26 ส.ค. 2563/13:00
วันที่สิ้นสุด : 26 ส.ค. 2563/15:00
เรื่อง : พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบผลการเรียน
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (12) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง ไมค์ อุปกรร์จัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-08-27 12:14:15
ปวีณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอแม่บ้านช่วยจัดชุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม
107
วันที่เริ่ม : 28 ส.ค. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 28 ส.ค. 2563/12:00
เรื่อง : เขตพื้นที่ขอใช้ห้องประชุมฯ
ห้อง : หอประชุมตัณติสุนทร จำนวนผู้เข้า : (100) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง+โปรเจ็คเตอร์+ไมลอย+ไมล์สาย
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-08-27 12:14:24
สมศักดิ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว จะเข้ามาดูหน้างานวันที่ 27 สิงหาคม อีกครั้ง
108
วันที่เริ่ม : 31 ส.ค. 2563/13:00
วันที่สิ้นสุด : 31 ส.ค. 2563/16:00
เรื่อง : การประชุมบุคลากรประจำเดือน ส.ค. 63
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (45) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง ห้องประชุม โปรเจคเตอร์ พร้อมอุปกรณ์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-08-31 15:02:38
สุภัสสรา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
109
วันที่เริ่ม : 3 ก.ย. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 3 ก.ย. 2563/17:00
เรื่อง : อบรมการใช้เครื่องมือออนไลน์สำหรับการสอน Active Learning
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมโครโฟน โปรแจ็คเตอร์ และชุดเครื่องเสียง
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-09-09 13:12:06
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว จัดโต๊ะอบรมแบบ 1 โต๊ะ นั่ง 2 คน หันหน้าเข้าเวที
110
วันที่เริ่ม : 11 ก.ย. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 11 ก.ย. 2563/14:00
เรื่อง : ประชุมกรรมการส่งเสริม
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (12) คน
รายการอุปกรณ์ : ชุดไมค์ (ที่พูดในห้องประชุมปกติค่ะ)
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-09-01 14:44:00
วีณารัตน์ อนุมัติ งานอาคารยังไม่ได้ดำเนินงาน ขอแม่บ้านช่วยดูอาหารด้วยค่ะ
111
วันที่เริ่ม : 22 ส.ค. 2563/12:00
วันที่สิ้นสุด : 23 ส.ค. 2563/18:00
เรื่อง : จัดกิจกรรมไหว้ครูแพทย์แผนไทย
ห้อง : หอประชุมศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ ชั้น 1 จำนวนผู้เข้า : (100) คน
รายการอุปกรณ์ : โต๊ะหมู่บูชา 2 ชุด จากห้องสารสนเทศ 1 จากหอประชุม 1 /พ่อปู่ชีวก/แสตนพิธีกร/ชุดโซฟารับแขก/คูเล่อร์น้ำเย็น 2/คูเล่อร์น้ำร้อน 1/ตารบัตพระ 9/พระพุทธรูป ชุดแจกัน เชิงเทียนครบ/
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-08-14 09:05:32
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว ขอแม่บ้านทำความสะอาดเบื้องต้น ของทุกอย่างขอรบกวนขนไปให้ ภายในวันอังคาร กราบขอบพระคุณ
112
วันที่เริ่ม : 24 ส.ค. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 28 ส.ค. 2563/17:00
เรื่อง : อมรมทักษะภาษาอังกฤษ
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมโครโฟน โปรแจ็คเตอร์ และชุดเครื่องเสียง
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-08-31 15:02:35
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
113
วันที่เริ่ม : 26 ก.ค. 2563/07:00
วันที่สิ้นสุด : 26 ก.ค. 2563/12:00
เรื่อง : ไหว้ครู
ห้อง : หอประชุมศูนย์ส่งเสริมอาชีพฯ ชั้น 1 จำนวนผู้เข้า : (130) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์ พร้อมลำโพง 2 ชุด โซฟา 1 เก้าอี้เบาะ 12 ตัว โต๊ะหน้าขาวพร้อมผ้าคลุม 5 ตัว เก้าอี้ น้ำเงิน ธรรมดา 10 ตัว
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-07-22 13:44:50
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
114
วันที่เริ่ม : 23 ก.ค. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 24 ก.ค. 2563/16:00
เรื่อง : กองทุนกสศ.
ห้อง : หอประชุมตัณติสุนทร จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : ชุดเครื่องเสียงพร้อมไมค์โครโฟน 2 ตัว เก้าอี้เบาะสีน้ำเงิน 10 ตัว
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-07-22 13:44:58
ปรัตถจริยา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
115
วันที่เริ่ม : 26 ก.ค. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 26 ก.ค. 2563/16:00
เรื่อง : กิจกรรมไหว้ครู
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (60) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมโครโฟน
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-07-26 23:02:54
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
116
วันที่เริ่ม : 25 ก.ค. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 25 ก.ค. 2563/17:00
เรื่อง : อบรมออนไลน์ ให้กับนักศึกษา สาขาการปกครองท้องถิ่น (ห้องเรียนออนไลน์)
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (40) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมโครโฟน โปรแจ็คเตอร์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-07-26 23:02:47
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว จัดโต๊ะอบรมแบบ 1 โต๊ะ นั่ง 2 คน หันหน้าเข้าเวที
117
วันที่เริ่ม : 24 ก.ค. 2563/08:00
วันที่สิ้นสุด : 24 ก.ค. 2563/16:00
เรื่อง : ประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมโครโฟน โปรแจ็คเตอร์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-07-24 13:46:37
สุวรรณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว จัดโต๊ะแบบกลุ่ม จำนวน 5 กลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5-7 คน
118
วันที่เริ่ม : 23 ก.ค. 2563/13:00
วันที่สิ้นสุด : 23 ก.ค. 2563/16:00
เรื่อง : การประชุมบุคลากรประจำเดือน ก.ค. 63
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (45) คน
รายการอุปกรณ์ : เครื่องเสียง ห้องประชุม
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-07-22 14:15:19
สุภัสสรา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
119
วันที่เริ่ม : 14 ก.ค. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 14 ก.ค. 2563/11:00
เรื่อง : ประชุมกลั่นกรองผลการเรียน
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (10) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-07-22 13:34:55
ปวีณา อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
120
วันที่เริ่ม : 13 ก.ค. 2563/14:00
วันที่สิ้นสุด : 13 ก.ค. 2563/15:00
เรื่อง : ประชุมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ห้อง : ห้องประชุมสภา จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์ประชุม เครื่องเสียง
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-07-22 13:34:50
ธัญลักษณ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
121
วันที่เริ่ม : 13 ก.ค. 2563/14:00
วันที่สิ้นสุด : 13 ก.ค. 2563/15:00
เรื่อง : ประชุมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (30) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์ประชุม เครื่องเสียง
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-07-22 13:34:47
ธัญลักษณ์ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
122
วันที่เริ่ม : 13 ก.ค. 2563/09:00
วันที่สิ้นสุด : 13 ก.ค. 2563/14:00
เรื่อง : สอบสัมภาษณ์พนักงานจ้างบริการ
ห้อง : ห้องรับรอง(ข้างห้องผู้อำนวยการ) จำนวนผู้เข้า : (4) คน
รายการอุปกรณ์ : -
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-07-22 13:34:26
ศิริพร อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -
123
วันที่เริ่ม : 8 ก.ค. 2563/07:00
วันที่สิ้นสุด : 8 ก.ค. 2563/17:00
เรื่อง : ประชุมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (35) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์,เครื่องเสียง
วันที่บันทึกข้อมูล : 2020-07-22 13:34:23
อรวรรณ อนุมัติ ดำเนินการแล้ว -