+++ ตารางการใช้ห้อง+++ [แสดงตารางการใช้ห้อง]=[เข้าใช้งานระบบ]
ลำดับ
วันที่เริ่ม-สิ้นสุด
ห้อง
ชื่อผู้จอง
สถานะ
หมายเหตุ
2
วันที่เริ่ม : 8 ก.ค. 2563/07:00
วันที่สิ้นสุด : 8 ก.ค. 2563/17:00
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (35) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์,เครื่องเสียง
อรวรรณ ยังไม่ได้รับเรื่อง -
1
วันที่เริ่ม : 8 ก.ค. 2563/07:00
วันที่สิ้นสุด : 8 ก.ค. 2563/17:00
ห้อง : ห้องเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวนผู้เข้า : (35) คน
รายการอุปกรณ์ : ไมค์
อรวรรณ ยังไม่ได้รับเรื่อง -