ข้อมูลอาจารย์

ข้อมูลอาจารย์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด
1 นายxx xx
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (นักวิชาการศึกษา)
จ้างเหมาบริการ
โรงเรียนพบพระวิทยาคม แสดงรายละเอียด
2 นางxxx xxx
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ข้าราชการบำนาญ
วิทยาลัยชุมชนตาก แสดงรายละเอียด
3 นายxxx xxx
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
จ้างเหมาบริการ
วิทยาลัยชุมชนตาก แสดงรายละเอียด
4 นางสาวกนกวรรณ กรศรี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก แสดงรายละเอียด
5 นางสาวกรณิกา ไทยเหนือ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
พนักงานราชการ
วิทยาลัยชุมชนตาก แสดงรายละเอียด
6 นางกรรณิการ์ บุญยัง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (นักวิชาการศึกษา)
ข้าราชการครู
วิทยาลัยชุมชนตาก แสดงรายละเอียด
7 นายกฤษฎา ตัญตรัยรัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก แสดงรายละเอียด
8 นายกอร์ปกุล ธรรมเจริญ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานทะเบียน)
นักศึกษาประกาศข่าว
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม แสดงรายละเอียด
9 นางกัญชลีย์ ข่วงบุญ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม แสดงรายละเอียด
10 นางกัญญ์นลิน โซวประเสริฐสุช
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานทะเบียน)
นักศึกษาประกาศข่าว
โรงเรียนอุ้มผางวิทยาคม แสดงรายละเอียด
11 นางกัลยา พัทยาวรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว แสดงรายละเอียด
12 นายกิตติคุณ ยศบรรเทิง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก แสดงรายละเอียด
13 นายกิตติคุณ ศิริญานันท์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
ห้องเรียนเทศบาลตำบลแม่ระมาด แสดงรายละเอียด
14 นางกุหลาบ ยอดปานันท์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม แสดงรายละเอียด
15 นายขวัญชัย กัณฑะใจ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก แสดงรายละเอียด
16 นางสาวคนึงนิจ ยอดปานันท์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว แสดงรายละเอียด
17 นางคนึงนิตย์ ฮุนทวีชัย
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
วิทยาลัยชุมชนตาก แสดงรายละเอียด
18 นางสาวจรรยา ก๋าวงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม แสดงรายละเอียด
19 นายจรัล อ๊อดทรัพย์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม แสดงรายละเอียด
20 นางสาวจันทร์จิรา บุญเรือง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
โรงเรียนพบพระวิทยาคม แสดงรายละเอียด