ข้อมูลอาจารย์

ข้อมูลอาจารย์

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล สังกัด
1 นางxxx xxx
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
ข้าราชการบำนาญ
วิทยาลัยชุมชนตาก แสดงรายละเอียด
2 นางสาวกนกวรรณ กรศรี
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก แสดงรายละเอียด
3 นางสาวกรณิกา ไทยเหนือ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
พนักงานราชการ
วิทยาลัยชุมชนตาก แสดงรายละเอียด
4 นางกรรณิการ์ บุญยัง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (นักวิชาการศึกษา)
ข้าราชการครู
วิทยาลัยชุมชนตาก แสดงรายละเอียด
5 นายกฤษฎา ตัญตรัยรัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก แสดงรายละเอียด
6 นายกอร์ปกุล ธรรมเจริญ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานทะเบียน)
นักศึกษาประกาศข่าว
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม แสดงรายละเอียด
7 นางกัญชลีย์ ข่วงบุญ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม แสดงรายละเอียด
8 นางกัลยา พัทยาวรรณ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว แสดงรายละเอียด
9 นายกิตติคุณ ยศบรรเทิง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก แสดงรายละเอียด
10 นายกิตติคุณ ศิริญานันท์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
ห้องเรียนเทศบาลตำบลแม่ระมาด แสดงรายละเอียด
11 นางกุหลาบ ยอดปานันท์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม แสดงรายละเอียด
12 นายขวัญชัย กัณฑะใจ
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก แสดงรายละเอียด
13 นางสาวคนึงนิจ ยอดปานันท์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว แสดงรายละเอียด
14 นางคนึงนิตย์ ฮุนทวีชัย
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
วิทยาลัยชุมชนตาก แสดงรายละเอียด
15 นางสาวจรรยา ก๋าวงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม แสดงรายละเอียด
16 นายจรัล อ๊อดทรัพย์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม แสดงรายละเอียด
17 นางสาวจันทร์จิรา บุญเรือง
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
โรงเรียนพบพระวิทยาคม แสดงรายละเอียด
18 นางสาวจันทร์ฟอง ผลัดคำวงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
โรงเรียนแม่ระมาดวิทยาคม แสดงรายละเอียด
19 นางสาวจันทร์ศิริ ทัศนียานนท์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
โรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว แสดงรายละเอียด
20 นางสาวจารุวรรณ จันทร์อินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานราชการ (เจ้าหน้าที่งานวัดผล)
อาจารย์พิเศษ
มูลนิธิโรงพยาบาลบ้านตาก แสดงรายละเอียด